Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modele w gospodarce przestrzennej

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GPS213
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modele w gospodarce przestrzennej
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr spec. GPiN
Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z modelami opisującymi zjawiska demograficzne, gospodarcze i przestrzenne. Nabycie umiejętności technik modelowania i prognozowania oraz wykorzystania modeli do analiz rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego.

Pełny opis:

Modele i ich rola w zastosowaniu do prognozowania zjawisk w systemie osadniczym. Etapy modelowania. Model liniowy w opisie zjawisk demograficznych, gospodarczych i przestrzennych. Dobór zmiennych do modelu.Weryfikacja modeli liniowych. Modele nieliniowe. Predykcja na podstawie modeli i jej wykorzystanie do analiz rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Modele jako narzędzie operacyjne. Narzędzia, metody i techniki modelowania i prognozowania procesów demograficznych, gospodarczych i przestrzennych. Modele wielorównaniowe i ich wykorzystanie. Scenariusze rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kukuła K. i inni.: Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN. Warszawa 1996. 2. Łapińska -Sobczak i inni.: Opisowe modele ekonometryczne. Przykłady i zadania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998. 3. Grabowski R.J.: Ekonometria w zarysie. Wyd. WSFiZ w Białymstoku. Białystok 2002. 4. Zeliaś A.: Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych. AE Kraków 1976, 5. Stewart J.: Econometrics. Philip Allain, New York, London 1991

Literatura uzupełniająca

1. Pawłowski Z.: Elementy ekonometrii. PWN Warszawa 1981. 2. Nowak E.: Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań. PWN Warszawa1996. 3. Welfe W., Welfe A.: Ekonometria stosowana. PWE. Warszawa 1996, 4. Intriligator M.D.: Econometric models, Techniques and Applications, North-Holland Publishing Company, Amsterdam-Oxford 1978

Efekty uczenia się:

EK1 - Poznaje, opisuje i klasyfikuje modele - K_W01, K_W03, K_W10

EK2 - Ma wiedzę z zakresu konstrukcji, weryfikacji i wykorzystania modeli stosowanych w gospodarce przestrzennej - K_W03, K_W07, K_W10

EK3 - Klasyfikuje i identyfikuje modele wielorównaniowe - K_W03, K_W07, K_W10

EK4 - Potrafi dobrać zmienne do modelu - K_U01, K_U13

EK5 - Umie dokonać weryfikacji modelu liniowego i wykorzystać go dla celów prognostycznych - K_U15, K_U21

EK6 - Potrafi konstruować modele nieliniowe i je interpretować - K_U15, K_U21

EK7 - Potrafi prognozować procesy demograficzne , gospodarcze i przestrzenne oraz wykorzystywać w zarządzaniu - K_U21, K_U23

EK8 - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi planować proces samokształcenia - K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu w formie pisemnej.

Zaliczenie ćwiczeń:

Każde 2-4 godzinne ćwiczenie po objaśnieniach teoretycznych i na przykładzie liczbowym, kończy się zadaniem do realizacji głównie w domu. Po dwóch tygodniach z możliwością konsultacji w międzyczasie , jest sprawdzane z adnotacją terminowego wykonania. Zrealizowane 10-12 ćwiczeń pisemnych stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu.

Oceny:

5.0 zaliczenie zadań domowych i zaliczenie dodatkowo pracy pisemnej,

4.0 zaliczenie zadań domowych z obroną teoretyczną,

3.0 zaliczenie zadań domowych z ogólną orientacją treści w nich zawartych,

2.0 brak realizacji zadań domowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Grabowski
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Grabowski
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)