Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie rozwoju miast

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: GPS1205A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie rozwoju miast
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPMS stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z zasadami rozwoju miasta oraz mechanizmami jego przestrzennej transformacji. Wykształcenie umiejętności rozumienia struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta oraz diagnozowania podstawowych problemów związanych z jego funkcjonowaniem, w tym aspektów infrastruktury technicznej. Ponadto rozumienia aspektu kompozycyjnego oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w procesie planowania rozwoju miasta. Wykształcenie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje projektowe.

Pełny opis:

Definicje miast i czynniki determinujące ich rozwój, możliwości i progi rozowju miast, cele planowania miast. Koncepcje urbanistyczne miast od poł. XIX wieku do czasów współczesnych. Uwarunkowania projektowania miast w Polsce po II wojnie światowej. Struktura funkcjonalna, przestrzenna miast. Zależności pomiędzy poszczególnymi częściami miast. Typy działalności w mieście, warunki rozwoju, powiązania i konflikty pomiędzy działalnościami. Program funkcjonalny współczesnej dzielnicy mieszkaniowej. Obiekty centrotwórcze i przestrzeń publiczna oraz ich rola we współczesnym mieście. Znaczenie i ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego we współczesnym mieście. Układy sieciowe i infrastruktury techniczna oraz układy transportowe i komunikacyjne we współczesnym mieście.

Literatura:

1) Böhm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Politechnika Krakowska, Kraków 2006; 2) Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001; 3)Chwalibóg K., Ewolucja struktury zespołów mieszkaniowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976; 4) Czarnecki W. Planowanie miast i osiedli, tomy:I-V, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964 – 70; 5) Syrkus H., Społeczne cele urbanizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984;

Efekty uczenia się:

1. Kojarzy i opisuje relacje przestrzenne występujące w mieście współczesnym, wskazuje je na konkretnych przykładach

2. Ocenia współczesne koncepcje budowy miast i zespołów mieszkaniowych, omawia ich program funkcjonalno – przestrzenny

3. Wyjaśnia podstawy proponowanych rozwiązań projektowych w tym programowo – przestrzennych w oparciu o współczesne koncepcje budowy miast

4.Podkreśla znaczenie uwarunkowań kulturowych i przyrodniczych w kształtowaniu współczesnych zespołów miejskich

5.Projektując założenia urbanistyczne, określając przeznaczenie funkcjonalne obszarów i obiektów, steruje procesami ekonomicznymi na obszarze objętym opracowaniem oraz na obszarze oddziaływania proponowanych usług, rozumie znaczenie gospodarcze i społeczne podejmowanych decyzji projektowych

6. Planuje w kontekście zdefiniowanych uwarunkowań komunikacyjnych i infrastruktury technicznej

7. Prezentuje przygotowane opracowanie projektowe w formie plansz prezentacyjnych i modelu – każdorazowo w sposób czytelny działając w zespole, w którym potrafi pełnić różne role

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny poszczególnych efektów

1. Egzamin

2. Egzamin, opracowanie projektowe (prezentacja, dyskusja)

3. Opracowanie projektowe (prezentacja, dyskusja)

4. Egzamin, opracowanie projektowe (prezentacja, dyskusja)

5. Egzamin, opracowanie projektowe (prezentacja, dyskusja)

6. Opracowanie projektowe (prezentacja, dyskusja)

7. Opracowanie projektowe (prezentacja, dyskusja)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)