Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka regionalna

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GPS103
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka regionalna
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. GPiN
Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin pisemny, ćwiczenia - kolokwium oraz opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia (problemu).

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką regionu, regionalizacji oraz kształtowania rozwoju społeczno - gospodarczego w wymiarze regionalnym. Zaznajomienie z uwarunkowaniami, zasadami i mechanizmami kształtowania polityki regionalnej.

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia audytoryjne

Pełny opis:

Treści programowe:

Pojęcie, cechy, rodzaje i kryteria delimitacji regionów. Terytorialna struktura organizacji państwa. Teorie rozwoju regionalnego. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju społeczno - gospodarczego w Polsce i UE. Istota, cele oraz modele polityki regionalnej. Podmioty polityki regionalnej. Instrumenty polityki regionalnej. Finansowanie rozwoju regionalnego. Programowanie rozwoju regionalnego. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Polityka regionalna UE.

Efekty kształcenia:

Student charakteryzuje podmioty odpowiedzialne za rozwój regionalny, wskazuje źródła finansowania rozwoju regionalnego, dobiera mierniki i na ich podstawie dokonuje analizy przestrzennego zróżnicowania rozwoju regionów, wyjaśnia zależności między krajową a unijną polityką regionalną.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008. 2. J.Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, 2007. 3. J. Strojny, Region - Polityka regionalna, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2010. 4. S.Korenik, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno - gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2011.

b) uzupełniająca:

1. K. Tomaszewski, Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer, Kraków 2007. 2. P.Dziekański, M.A. Leśniewski, Polityka rozwoju regionalnego w warunkach procesów integracyjnych, Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Harasimowicz
Prowadzący grup: Aldona Harasimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Harasimowicz
Prowadzący grup: Aldona Harasimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)