Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie i ochrona środowiska

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GPS102
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie i ochrona środowiska
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. GPiN
Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, Ochrona i kształtowanie środowiska

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - zaliczenie pisemne, projekt - opis i dyskusja projektu, załączniki graficzne w postaci map

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność rozpoznawania i rozumienia podstawowych procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną. Umiejętność identyfikowania zagrożeń środowiska przyrodniczego i posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody, kreowanie zdolności decyzyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Metody diagnozy ekologicznej równowagi w krajobrazie i kształtowanie obiektów przyrodniczych.

Metody dydaktyczne:

Metody audiowizualne – prezentacja multimedialna;

Metody praktyczne - konstruowanie planu przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem form prawnej ochrony przyrody i oceny oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarowania przestrzenią.

Pełny opis:

Treści programowe:

Podstawowe pojęcia z zakresu kształtowania i funkcjonowania krajobrazu. Transformacje w krajobrazie.

Planowanie i zarządzanie terenem. Planowanie ekologiczne.

Podstawowe procesy ekologiczne i ewolucyjne warunkujące różnorodność biologiczną na różnych poziomach życia biologicznego. Zagrożenia elementów środowiska przyrodniczego. Metody waloryzacji środowiska przyrodniczego.

Formy prawnej ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji i przedsięwzięć w zakresie gospodarowania przestrzenią.

Kategoryzacja ocen oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji i przedsięwzięć a podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania przestrzenią.

Efekty kształcenia: Wykształcenie umiejętności identyfikowania zagrożeń środowiska przyrodniczego i posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody. Kreowanie zdolności decyzyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Literatura:

a) podstawowa:

Forman R. Land mosaics. Cambridge UP, 1995.

Pokorski J., Siwiec A. Kształtowanie terenów zieleni. WSiP, Warszawa, 1985.

Bogdanowski J., Łuczyńska-BruzdaM. Architektura krajobrazu. PWN, Warszawa, 1981.

Andrzejewski R., Weigle A. Różnorodność biologiczna Polski. Nar. Fund. Ochrony Środowisk, Warszawa, 2003.

Łaska G. The Disturbance and Vegetation Dynamics: a review and an alternative framework.

Kluwer Academic Publishers, Plant Ecology, 2001, 157(1): 77–99.

Symonides E. Ochrona Przyrody, PWN, Warszawa, 2008.

b) uzupełniająca:

Majdecki L. Problemy architektury krajobrazu. SGGW, Warszawa, 1988.

Lane G. Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. European Communities, 2002.    

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Łaska
Prowadzący grup: Grażyna Łaska, Aneta Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Łaska
Prowadzący grup: Grażyna Łaska, Dan Wołkowycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)