Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GB2015
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami ekonomii w celu rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce

Metody dydaktyczne:wykład

Pełny opis:

Treści programowe:

Elementarne zagadnienia ekonomii.Określenie przedmiotu ekonomii. Ekonomia a inne nauki.Potrzeby ludzkie, produkcja, praca, środki produkcji, środki konsumpcji, czynniki produkcji.Proces gospodarowania, przedmioty i decyzje gospodarcze, stosunki ekonomiczne i stosunki własnościowe.Gospodarka i systemy gospodarcze.Racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny.Metody badań ekonomicznych, kategorie i prawa ekonomiczne. Modele ekonomiczne. Podstawowe kategorie gospodarki towarowo-pieniężnej.Własność. Rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów w świetle teorii praw własności. Gospodarka rynkowa.Gospodarstwo domowe. Przedsiębiorstwo. Państwo.Gospodarka światowa. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce. Metody i techniki pracy w gospodarowaniu (prowadzeniu działalności gospodarczej).

Efekty kształcenia:

nabycie umiejętności wykazania się wiedzą do rozwiązywania problemów ekonomicznych

Literatura:

a) podstawowa:

- R. Milewski; Elementarne zagadnienia ekonomii; Wyd. PWN; Warszawa 2002

- R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa 2005 (późniejsze wydania)

- S. Swadźba; Systemy gospodarcze - zagadnienia teoretyczne; Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach; Katowice 2009

- E. Skawińska; Wybrane problemy ekonomii - ćwiczenia z zadaniami; Wyd. Politechniki Poznańskiej; Poznań 2003

b) uzupełniająca:

- D. Kamerschen; Ekonomia; Wyd. Fundacja Gospodarcza Solidarność; Gdańsk 1991

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aldona Harasimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)