Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy gospodarki przestrzennej

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX06038
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarki przestrzennej
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

Rysunek techniczny i planistyczny.

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu:

Przygotowanie do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ze środowiskiem;

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja

Pełny opis:

Treści programowe:

Podstawowe pojęcia (gospodarka przestrzenna, przestrzenny wymiar gospodarki, polityka przestrzenna, ład przestrzenny, rozwój zrównoważony ze środowiskiem, budownictwo niskoenergochłonne, budynki helioaktywne, certyfikaty energetyczne budynków, itp).

Strategia rozwoju kraju jako podstawa formułowania rozwiązań w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Koszty transportu. Planowanie na poziomie województwa, gminy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska jako istotny element polityki zagospodarowania przestrzennego. Podstawowe zasady gospodarki finansami publicznymi.

Efekty kształcenia:

Poznanie podstawowych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej, stosowania podstawowych teorii wyjaśniajacych zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego warunkujących ład przestrzenny i równowagę przestrzenną.

Literatura:

a) podstawowa:

1.Jeżak J., Kozłowski S., Ziobrowski Z.: Vademecum gospodarki przestrzennej Inst. Roz. Miast, Kraków 2005

2.Małysa-Sulińska K. Normy kształtujące ład przestrzenny. Warszawa 2008

3.Karwińska A.: Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. PWN Warszawa 2008

b) uzupełniająca:

1.Chmielewski J.M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Politechnika Warszawska 2005

2. Gehl J.: Życie między budynkami, 2010

3.Ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Przepisy-omówienia-komentarze.Buczek G

4.Prawo budowlane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)