Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia i organizacja robót budowlanych (UPOAK)

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX06034
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia i organizacja robót budowlanych (UPOAK)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: materiałoznawstwo, budownictwo ogólne

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie podstawowego zakresu wiedzy związanej z technologią i organizacją robót budowlanych

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia

Pełny opis:

Treści programowe: Technologia robót i ich zakres w inżynierii budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji technicznej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty ziemne. Maszyny do robót ziemnych. Rodzaje, wykonywanie, odwadnianie wykopów. Rodzaje deskowań. Metody organizacji pracy. Zagospodarowanie placu budowy.

Efekty kształcenia: Znajomość wykonania i odbioru robót budowlanych

Literatura:

a) podstawowa:

1. Poradnik majstra budowlanego- pr. zbiorowa pod red. Janusza Panasa. Arkady 2003

2. Ryszard Welk: Kosztorysowanie w budownictwie PCB, 2001

3. Tadeusz Laurowski: Kosztorysowanie w budownictwie, KaBe Krosno 2007

4. Tadeusz Maj – Organizacja budowy, WSiP, Warszawa 2007

5. Edward Szymański – Materiały budowlane cz. 1 i 2, WSiP, Warszawa 2003

b) uzupełniająca:

1. Obowiązujace normy i przepisy

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wawrentowicz
Prowadzący grup: Dariusz Wawrentowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)