Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX06032
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:ekologia ogólna i zoologia, szata roślinna (fitosocjologia i typologia siedlisk)

Forma i warunki zaliczenia:test, ocena sprawozdań

Założenia i cele przedmiotu:przekazanie wiedzy o zasobach i zagrożeniach środowiska przyrodniczego w Polsce i na świecie, a także wiedzy o posługiwaniu się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody

Metody dydaktyczne:wykład, projekt

Pełny opis:

Treści programowe:

Zasoby przyrody, cele ochrony przyrody.

Ochrona różnorodności biologicznej.

Metody ochrony żywych zasobów przyrody.

Ochrona przyrody w krajobrazie rolniczym i obszarach zurbanizowanych.

Ochrona przyrody w Polsce: zagrożenia różnorodności biologicznej, organizacja, akty prawne.

Międzynarodowe konwencje w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

Efekty kształcenia:

Inwentaryzacja i waloryzacja obiektów przyrodniczych; identyfikacja zagrożeń środowiska przyrodniczego; posługiwanie się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody; stosowanie wiedzy w zarządzaniu zasobami przyrody oraz ochronie i kształtowaniu krajobrazu.

Literatura:

a) podstawowa:

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pullin A.S., 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

b) uzupełniająca:

Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2000. Poradnik lokalnej ochrony przyrody.Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Andrzejewski R., Weigle A. (red.), 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa

Pawlaczyk P. i in., 2001. Poradnik ochrony mokradeł. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Walczak M. i in., 2001. Obszary chronione w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Kołos
Prowadzący grup: Aleksander Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)