Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy nawadniające i odwadniające (UPOAK)

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX05030
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy nawadniające i odwadniające (UPOAK)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

- obowiązkowy

Wymagania wstępne: ---

Forma i warunki zaliczenia:

- test pisemny (wykład)

- wykonanie i obrona projektu

Założenia i cele przedmiotu:

Znajomość podstawowych metod nawadniania i odwadniania terenów zurbanizowanych i wiejskich. Umiejętność projektowania wybranych elementów systemów nawadniających i odwadniających

Metody dydaktyczne:

- wykłady, ćwiczenia projektowe, prezentacje multimedialne

Pełny opis:

Treści programowe:

Cele i zadania gospodarki wodnej na obszarach wiejskich. Systemy odwodnień i odwodnień gruntów rolniczych. Techniczne rozwiązania w nawodnieniach.

Cele i zadania systemów nawadniających i odwadniających na obszarach zurbanizowanych. Elementy systemu nawadniania, przykłady instalacji. Obliczenia hydrauliczne systemów nawadniania. Podstawowe systemy i układy drenaży. Odprowadzanie wód opadowych. Obliczenia hydrauliczne systemów odwadniających.

Efekty kształcenia:

Umiejętność wyboru właściwego systemu nawadniania lub odwadniania w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz warunków lokalnych.

Umiejętność wyznaczenia podstawowych parametrów technicznych projektowanego systemu (wydajność źródła wody, średnice przewodów, spadki kanałów).

Literatura:

a) podstawowa:

- Mioduszewski W., Dembek W.: Woda na obszarach wiejskich. Wydaw. IMUZ Falenty, 2009.

- Żakowicz S., Hewelke P., Gnatowski T.: Podstawy infrastruktury technicznej w przestrzeni rolniczej, Wydaw. SGGW Warszawa, 2009.

- Jarosz Z.: Nowoczesne nawadnianie; Wydawnictwo „działkowiec”, W-wa 2010.

- Mielcarzewicz E.: Odwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, PWN W wa, 1990.

b) uzupełniająca:

- Koc J.: Ochrona zasobów i jakości wody w krajobrazie wiejskim. Wydaw. UWM Olsztyn, 2010.

- Kalenik M.: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Wyd. SGGW, W-wa 2009

- Water installation and drainage systems / F. Hall. Lancaster : The Construction Press, 1978

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Andraka
Prowadzący grup: Dariusz Andraka, Aleksander Kiryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)