Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szata roślinna (Fitosocjologia i typologia siedlisk)

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX05011
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szata roślinna (Fitosocjologia i typologia siedlisk)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw botaniki ogólnej i systematycznej, fizjografii, dendrologii i gleboznawstwa.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład (10 godz.) - test końcowy; pracownia specjalistyczna (20 godz.) - kolokwium zaliczeniowe i rozpoznawanie gatunków roślin.

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie cech i metod badania szaty roślinnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konwersatorium, praca z materiałami zielnikowymi,

Pełny opis:

Treści programowe:

Czynniki wpływające na kształtowanie szaty roślinnej. Wskaźnikowe właściwości szaty roślinnej. Koncepcje klasyfikacji roślinności. Zasady systematyki fitosocjologicznej i identyfikacji zbiorowisk roślinnych. Metody badań fitosocjologicznych. Podstawowe jednostki syntaksonomiczne roślinności. Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Polski. Roślinność środowisk wodnych, roślinność szuwarowa i łąkowa siedlisk hydrogenicznych, roślinność łąk i muraw na podłożu mineralnym. Roślinność synantropijna. Przegląd zespołów leśnych Polski. Procesy synantropizacji szaty roślinnej. Dynamiczne kręgi roślinności. Podział geobotaniczny Polski. Klasyfikacja zbiorowisk roślinnych w ujęciu fitosocjologicznym a zasady typologii leśnej.

Efekty kształcenia:

Rozumienie relacji między siedliskiem, rośliną i zbiorowiskami roślinnymi. Rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych i ich roli w kształtowaniu krajobrazów naturalnych i antropogenicznych.

Literatura:

a) podstawowa:

Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wydawnictwo Sorus, Inst. Bot. UJ.

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Matuszkiewicz J.M. 2005. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wysocki C., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wydawnictwo SGGW.

b) uzupełniająca:

Podbielkowski Z., Tomaszewicz H. 1995. Zarys hydrobotaniki. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Starkel L. (red.). 1999. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tomanek J. 1994. Botanika leśna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)