Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski V B1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX05008R1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski V B1
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu:Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa

Pełny opis:

Treści programowe:Tematyka

1. Podróżowanie.

2. Transport miejski, kolejowy, lotniczy, wodny.

3. Odprawa celna.

4. Leksyka specjalistyczna.

Zagadnienia gramatyczne

1. Czasowniki oznaczające ruch.

2. Rzeczowniki nieodmienne.

3. Formy rzeczownika путь.

4. Liczebniki 2,3,4 z rzeczownikami i przymiotnikami.

5. Użycie przysłówków miejsca.

Efekty kształcenia:Student rozumie wypowiedzi i treść tekstów oraz poprawnie mówi i pisze w zakresie omówionych treści programowych

Literatura:

a) podstawowa: H.Granatowska, I.Danecka, Как дела ? 2. Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2003

S.Chwatow, R.Hajczuk, Pусский язык в бизнесе. WSiP, Warszawa 2000.

W.Milczarek, Język rosyjski od A do Z, Repetytorium. Kram, Warszawa 2007

b) uzupełniająca:Н.В.Баско, Изучаем русский, узнаём Россию. Издательство Флинта: Наука, Москва 2006.

Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: Justyna Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: Benigna Chaniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)