Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot plastyczny do wyboru 2: działania przestrzenne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: AWMP2113
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot plastyczny do wyboru 2: działania przestrzenne
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - ARWM2P stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Przestrzeń otwarta: publiczna i półpubliczna. Poszukiwanie charakteru przestrzeni, jej znaczenia w oparciu o proste środki formalne. Redukcja i synteza ujawniająca pierwotny lub nadająca nowy sens przestrzeni. Skupienie się na archetypowych aspektach jej odczuwania. Możliwość doświadczenia jej wszystkimi zmysłami. Przestrzeń immersyjna.

Pełny opis:

Odkrywanie pierwotnego sensu i znaczenia zastanej przestrzeni przez zaproponowanie syntetycznego działania. Ingerencja w zastaną przestrzeń otwartą przez syntezę jej charakteru i znaczenia przy wykorzystaniu prostych materiałów (np. papieru, folii itp.) o zróżnicowanym charakterze, w zależności od prowadzonej grupy. Wykorzystanie technologii multimedialnych, dobór technik oświetleniowych. Praca z aranżacją przestrzeni w skali 1:1.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2014.

2. Zumthor P., Myślenie architekturą, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010.

3. Pallasmaa J., Oczy skóry: architektura i zmysły, Wyd: Fundacja Instytut Architektury, Kraków 2012.

4. Pallasmaa J., Myśląca dłoń: egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze, Wyd: Fundacja Instytut Architektury, Kraków 2015.

5. Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, 1962, wyd. polskie Murator, Warszawa 1999.

6. Norberg–Schulz Ch., Bycie, przestrzeń i architektura, 1971, wyd. polskie Murator, Warszawa 1999.

7. Gombrich E., Sztuka i złudzenie, PIW, Warszawa 1981.

Literatura uzupełniająca:

1. Tribe M., New Media Art, Taschen, 2004.

2. Schechner R., Performatyka. Wstęp, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław, 2006.

3. Žadova L.A., Poszukiwania i eksperymenty, Wydawn. Artyst. i Film. Warszawa 1982.

4. Kandynsky W., Punkt, linia a płaszczyzna, PIW, Warszawa 1986.

Efekty uczenia się:

Student:

- dysponuje szerokim spektrum wiedzy o przestrzennych działaniach interdyscyplinarnych

- posługuje się współczesnymi technologiami multimedialnymi

- dobiera odpowiednie techniki oświetleniowe

- opracowuje zagadnienia programowe w zespole

- przygotowuje dokumentację multimedialną zrealizowanego zadania (np. prezentacja, video)

- ocenia jakość wykonanej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia

Prezentacja idei w formie projektu ukazującego kluczowe aspekty proponowanego rozwiązania, z uwzględnieniem opisu przyjętych rozwiązań formalnych i technicznych.

Ocena dostateczna:

- student osiąga w/w efekty kształcenia

Ocena dostateczna plus:

- student spełnia kryteria na ocenę dostateczną oraz przejawia inicjatywę w poszukiwaniach

Ocena dobra:

- student spełnia kryteria na ocenę dostateczną plus i wykazuje nowatorstwo w poszukiwanych rozwiązaniach

Ocena dobra plus:

- student spełnia kryteria na ocenę dobrą i wykazuje dążenie do doskonalenia technik warsztatowych

Ocena bardzo dobra:

- student spełnia kryteria na ocenę dobrą plus i sprawnie posługuje się technikami warsztatowymi

Sposoby weryfikacji:

rozmowa z prowadzącym, realizacja tematu, przegląd prac, przygotowanie dokumentacji,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 36 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko, Justyna Sołomianko
Prowadzący grup: Jarosław Perszko, Justyna Sołomianko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko
Prowadzący grup: Jarosław Perszko, Justyna Sołomianko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 36 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dudko
Prowadzący grup: Paweł Dudko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 36 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko
Prowadzący grup: Jarosław Perszko, Justyna Sołomianko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)