Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AUI5040
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - ARCH stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Przedmioty - ARCH8 stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Wymagania wstępne:podstawowe wiadomości o organizacji procesu i

nwestycyjnego,

Forma i warunki zaliczenia:wykład - egzamin pisemny,projekt -opracowanie zadanych tematów

Założenia i cele przedmiotu: zaznajomienie studentów z zależnościami przyczynowo skutkowymi procesu inwestycyjnego, omówienie zasad podejmowania ekonomicznych decyzji na każdym etapie procesu inwestycyjnego

Metody dydaktyczne:

1.wykład

2.sporządzenie wyliczenia Wartości Kosztorysowej Inwestycji

3. sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu

Pełny opis:

1. Pojęcia: ekonomiki inwestycji i inwestycji. Definicja inwestycji oraz źródła pochodzenia środków na inwestycje i budownictwo. (1 godz.)

2. Organizacja procesu inwestycyjnego. Schemat procesu inwestycyjnego i jego definicja. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Funkcje i zakres obowiązków podstawowych uczestników procesu inwestycyjnego. (1 godz.)

3. Pojęcie dokumentacji inwestycyjnej. Dokumentacja programowa, dokumentacja lokalizacyjna, projektowa i planistyczna. Wycena kosztów prac projektowych (1 godz.)

4.Wpływ charakterystycznych cech budownictwa na system cen. Koszty w procesie inwestycyjnym. Rodzaje kosztów (2 godz.)

5. Wycena kosztów inwestycji na etapie programowania i planowania inwestycji. Wartość kosztorysowa Inwestycji

Dane wyjściowe do wyliczenia wartości kosztorysowej inwestycji i jego części składowe. (1 godz.)

6. Kosztorysowanie w budownictwie- metody wyceny kosztów robót budowlano- montażowych. (1 godz.)

7. Rodzaje kosztorysów budowlanych, podstawy sporządzania kosztorysów i ich przydatność praktyczna (1 godz)

8. Struktura ceny kosztorysowej i treść poszczególnych jej składników. Klasyfikacja katalogów, 4 godz.)

9. Wprowadzenie do zasad rachunku efektywności inwestycji. (1 godz)

10.Formuły rachunku efektywności inwestycji :kryterium okresu zwrotu nakładu , kryterium aktualnej wartości netto i kryterium wewnętrznej stopy procentowej . ( 2 godz)

Literatura:

a) podstawowa:

1. Werner W.A., Proces inwestycyjny dla architektów, Wyd. III, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007 2. Laurowski T., Kosztorysowanie w budownictwie, Wyd. KaBe, Krosno 2007

b) uzupełniająca:

1.Werner W.A., Zarządzanie w procesie inwestycyjnym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999 2.Ryńska E. D., Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 3. Srodowiskowe zasady obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji , Srodowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych ; Izba Projektowania Budowlanego , Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych , Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego , Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

student identyfikuje koszty w procesie inwestycyjnym

opracowuje, na podstawie projektu budowlanego, przedmiar robót ,wykonuje kalkulację kosztów określonych robót budowlanych, zna metody badania efektywności ekonomicznej inwestycji

Metody i kryteria oceniania:

ĆWICZENIA

1.sporządzone ćwiczenia projektowe - poprawnie dost

2.umiejętność analizy wyników - db

3. próba wariantowych rozwiązań - bdb

WYKŁAD

zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ołdakowska
Prowadzący grup: Mateusz Mazur, Ewa Ołdakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Mateusz Mazur, Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 67 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 67 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)