Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK7039
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Wiadomości z ekonomii, ekonomii w ochronie środowiska i prawa w ochronie środowiska

Forma i warunki zaliczenia: test końcowy

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z możliwościami uzyskania patentów ochrony praw autorskich.

Metody dydaktyczne: wykłady w wersji elektronicznej

Pełny opis:

Treści programowe: Innowacja a inwencja.Ochrona własności intelektualnej (przemysłowej. Zarys historyczny: konwencja paryska i berneńska. Inne międzynarodowe układy, konwencje i instytucje. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.Wynalazczość, patenty, znaki towarowe.

Ewolucja prawa wynalazczego. Prawo własności przemysłowej.

Prawo autorskie. Ochrona prawa konkurencji. Rzecznicy patentowi i urząd patentowy Sporządzenie wniosku patentowego.

Efekty kształcenia: Umiejętność odróżnienia co jest objęte ochroną własności intelektualnej a co nie jest. Umiejętność sporządzenia wniosku patentowego lub innego wniosku związanego z ochroną. Umiejętność oceny zastosowania prawa autorskiego w tym do pracy dyplomowej

Literatura:

a) podstawowa:

1. Dereń A. i in..: Własność intelektualna i przemysłowa w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym

2. Karpowicz A: Poradnik prawa autorskiego. Prawo i Ekonomia, Warszawa, 2005

3. Szewc A. (red): Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej. Prawo i Ekonomia, Kraków, 2003

4. Będziński F.: Ekonomika innowacji technicznych, WPK, Warszawa, 1999

b) uzupełniająca:

5. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo prasowe. Prawo i Ekonomia, Kraków 2004.

6. Nowińska E., Promińska U., du Vall M.: Prawo własności przemysłowej, Prawo i Ekonomia, Warszawa, 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józefa Wiater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Józefa Wiater
Prowadzący grup: Józefa Wiater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Józefa Wiater
Prowadzący grup: Józefa Wiater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józefa Wiater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)