Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klimatologia i meteorologia

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK3024
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klimatologia i meteorologia
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Meteorologia i klimatologia

Wymagania wstępne:

Mechanika cieczy i gazów. Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska. Podstawy wodociągów, Podstawy kanalizacji.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie podstaw wiedzy związanej z meteorologią, klimatologią i hydrologią.

Metody dydaktyczne:

Wykłady i ćwiczenia

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykłady: Podstawowe pojęcia z meteorologii i klimatologii. Elementy meteorologiczne. Atmosfera ziemi, jej skład i budowa. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Rodzaje promieniowania i ich charakterystyka. Procesy cieplne układu ziemia- atmosfera. Bilans promieniowania. Rozkład ciśnienia. Wiatr. Cyrkulacja atmosfery. Woda w atmosferze. Chmury i procesy rozwojowe chmur. Powstawanie opadów atmosferycznych. Izobary i układy baryczne. Masy powietrza i ich klasyfikacja. Fronty atmosferyczne. Frekwencja mas powietrza nad Polską. Prognozowanie pogody. Międzynarodowe symbole dotyczące stanu pogody na podstawie obserwacji lokalnych.

Efekty kształcenia:

Poznanie podstaw wiedzy związanej z meteorologią, klimatologią i hydrologią.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Woś A.: Meteorologia dla geografów, PWN, Warszawa 2000

2. Kożuchowki K.: Atmosfera, klimat, ekoklimat. PWN, Warszawa 1998

3. Byczkowski A.: Hydrologia, tom I i II, SGGW, Warszawa 1999

4. Kożuchowski K: Meteorologia i klimatologia. PWN, 2005

5. Zwoździak J., Zwoździak A., Szczurek A.: Meteorologia w ochronie atmosfery. PW, 1998

6. Bac S., Rojek M.: Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska. Wrocław, 1999

7. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M.: Meteorologia i klimatologia. PWN,

Efekty uczenia się:

- student rozpoznaje i interpretuje stany atmosfery oraz ich zmienność w przestrzeni i czasie,

-definiuje i uzasadnia prognozowanie pogody na podstawie danych meteorologicznych,

-określa wpływ warunków meteorologicznych na ekosystemy i gospodarkę,

-potrafi pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Egzamin pisemny składa się z 5 pytań weryfikujących efekty kształcenia EK1, EK2 i EK3.

Pytania są oceniane przez nauczyciela w skali punktowej, tj. 0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 pkt.

Uzyskana przez Studenta punktacja zależy od jakości odpowiedzi na pytania.

Oceny końcowe: 3,0 (od 8 do 9,0 pkt.); 3,5 (od 9,5 do 10,5 pkt.); 4,0 (od 11,0 do 12,0 pkt); 4,5 (od 12,5 do 13,5 pkt.); 5,0 (od 14,0 do 15 pkt).

Egzamin należy zdawać bez korzystania z notatek, innych materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z innymi osobami.

Egzamin trwa ok. 45 minut.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Banaszuk, Maria Walery
Prowadzący grup: Piotr Banaszuk, Krzysztof Micun, Maria Walery
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 41 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 41 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Walery
Prowadzący grup: Krzysztof Micun, Maria Walery
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Walery
Prowadzący grup: Piotr Banaszuk, Krzysztof Micun, Maria Walery
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)