Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK1S11005
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rozumienie procesów ekologicznych; wykorzystywanie procesów ekologicznych w działaniach związanych z kształtowaniem krajobrazu.

Pełny opis:

Wykład: Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych – jej związki z innymi naukami. Poziomy organizacji systemów ekologicznych. Abiotyczne i biotyczne czynniki środowiska. Organizmy a środowisko (tolerancja, adaptacja). Nisza ekologiczna. Populacja. Struktura populacji. Strategie życia. Migracje i ich znaczenie. Teoria wysp i teoria metapopulacji. Typy interakcji między różnymi gatunkami. Zależności konkurencyjne i eksploatacyjne. Biocenozy i ekosystemy. Struktura troficzna. Przepływ energii i krążenie materii w przyrodzie. Bioenergetyka organizmów. Produktywność ekosystemów. Cykle biogeochemiczne. Sukcesja ekologiczna. Ekologia stosowana.

Pracownia specjalistyczna: Amplituda ekologiczna gatunków. Metody oceny wielkości populacji roślin i zwierząt. Struktura przestrzenna populacji. Struktura wielkości osobników w populacji. Struktura wieku osobników w populacji. Dynamika populacji. Minimalna wielkość populacji. Eksploatacja populacji. Wpływ czynników biotycznych na rozmieszczenie organizmów – interakcje międzygatunkowe. Allelopatia. Różnorodność przyrodnicza.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Krebs Ch.J.: Ekologia. Eksperymentalna analiza zagęszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011. 2) Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R.: Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009. 3) Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

Literatura uzupełniająca:

1) Falińska K.: Ekologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004. 2) Forman R.T.T.: Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1999. 3) Kornaś J., Medwecka-Kornaś A.: Geografia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warzsawa, 2002.

Efekty uczenia się:

EU1 - ma wiedzę w zakresie struktury i funkcjonowania populacji, biocenozy i ekosystemu,

EU2 - dostrzega i rozumie wpływ środowiska abiotycznego na organizmy żywe; zna pojęcie bioindykacji,

EU3 - umie dobierać i wykorzystywać metody badawcze stosowane w ekologii populacji i biocenoz,

EU4 - umie rozpoznawać zagrożenia ekologiczne i wie jak im przeciwdziałać,

EU5 - dostrzega związek ekologii z innymi dziedzinami nauki, w tym z naukami technicznymi,

Eu6 - umie pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Pracownia specjalistyczna

Studenci w czasie trwania semestru przygotowują dwa sprawozdania w zespołach dwuosobowych; projekt rabaty allelopatycznej, piszą dwa kolokwia i kartkówki sprawdzające przygotowanie do zajęć.

Wykład

Student przystępuje do zaliczenia pisemnego składającego się z pytań opisowych lub testowych, które oceniane są w skali punktowej. Warunkiem koniecznym zaliczenia wykładów jest uzyskanie co najmniej 55% punktów.

Oceny końcowe z zaliczenia pisemnego wykładów:

3,0 – od 55% do 64% pkt.

3,5 – od 65% do 74% pkt.

4,0 – od 75% do 84% pkt.

4,5 – od 85% do 94% pkt.

5,0 – od 95% do 100% pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)