Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szata roślinna VI (fitosocjologia)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK1697*
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szata roślinna VI (fitosocjologia)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Poznanie cech i metod badania szaty roślinnej. Rozumienie relacji między siedliskiem, rośliną i zbiorowiskami roślinnymi. Rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych i ich roli w kształtowaniu krajobrazów naturalnych i antropogenicznych.

Pełny opis:

Czynniki wpływające na kształtowanie szaty roślinnej. Wskaźnikowe właściwości szaty roślinnej. Wymagania siedliskowe roślin. Zdolności adaptacyjne roślin i zbiorowisk roślinnych. Koncepcje klasyfikacji roślinności. Zasady systematyki fitosocjologicznej i identyfikacji zbiorowisk roślinnych. Metody badań fitosocjologicznych. Szkoły geobotaniczne. Podstawowe jednostki syntaksonomiczne roślinności. Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Polski. Procesy dynamiczne roślinności. Procesy synantropizacji szaty roślinnej. Zasady podziału geobotanicznego Polski.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Matuszkiewicz W.: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005; 2) Wysocki C., Sikorski P.: Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2009;

Literatura uzupełniająca:

1) Dzwonko Z. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wyd. Sorus, Inst. Botaniki UJ, Poznań-Kraków, 2007; 2) Matuszkiewicz J.M.: Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005; 3) The Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR27. Europ. Commission DG Environment, Nature and biodiversity, 2007; 3) Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. (red.): Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Efekty uczenia się:

1) ma wiedzę z zakresu struktury i funkcjonowania szaty roślinnej

2) dostrzega i rozumie wpływ środowiska abiotycznego na florę i roślinność; zna pojęcie bioindykacji

3) umie rozpoznawać zagrożenia szaty roślinnej i wie jak im przeciwdziałać

4) umie rozpoznawać zbiorowiska roślinne i gatunki diagnostyczne podstawowych typów siedlisk przyrodniczych (również w kontekście siedlisk Natura 2000)

5) zna i umie wykorzystywać metody badania szaty roślinnej na poziomie populacji, biocenozy i krajobrazu

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne; Ćwiczenia: ćwiczenia terenowe - sprawozdanie; Pracownia specjalistyczna: ocena przygotowania do zajęć, kolokwia sprawdzające wiedzę i umiejętności praktyczne (rozpoznawanie gatunków i zbiorowisk oraz TSL); opracowanie zielnika

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)