Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjografia I (geologia i geomorfologia)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: AK1104
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjografia I (geologia i geomorfologia)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Wpojenie wiedzy na temat procesów endo- i egzogenicznych kształtujących powierzchnię Ziemi i form terenowych powstałych w wyniku ich działania. Nauczenie rozumienia związków między cechami środowiska przyrodniczego a jego walorami użytkowymi i sposobami zagospodarowania. Nauczenie umiejętności określania cech krajobrazu naturalnego Polski. Przekazanie wiedzy na temat cech i właściwości podstawowych minerałów i skał oraz umiejętności ich rozpoznawania.

Pełny opis:

Budowa Ziemi i siły wewnętrzne. Formy utworzone przez siły endogeniczne. Procesy wietrzeniowe, wietrzenie fizyczne i chemiczne. Najważniejsze minerały, skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Morfogenetyczna działalność czynników denudacyjnych, procesy stokowe. Morfogenetyczna działalność rzek. Rzeźba fluwialno-denudacyjna. Warunki i przebieg powstawania form krasowych. Morfogenetyczna działalność lodowców i wód lodowcowych. Rzeźba eoliczna - morfogenetyczna działalność wiatru. Budowa geologiczna i geomorfologia Polski północno-wschodniej. Właściwości fizykochemiczne utworów powierzchniowych. Związki między elementami środowiska przyrodniczego, procesami i zjawiskami przyrodniczymi oraz formami zagospodarowania terenu. Typy krajobrazu naturalnego Polski.

Literatura:

Jaroszewski W., Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. Geolog., Warszawa, 1986;

Klimaszewski M. Geomorfologia, PWN, Warszawa, 2002;

Mizerski W. Geologia dynamiczna dla geografów, PWN, Warszawa, 2004;

Mycielska-Dowgiałło E. i inni, Geomorfologia dynamiczna i stosowana, WGiSR, UW, Warszawa, 2001;

Ostaszewska K., Geografia krajobrazu. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa, 2002;

Efekty uczenia się:

zna terminologię z zakresu budowy wnętrza Ziemi, identyfikuje i definiuje procesy geologiczne i geomorfologiczne

nazywa, klasyfikuje i rozpoznaje najważniejsze minerały i skały, definiuje i rozpoznaje formy powierzchni Ziemi, opisuje morfologię i budowę

zna zasady wykonywania map geomorfologicznych i geologicznych i umie je interpretować

potrafi analizować zjawiska i procesy geomorfologiczne kształtujące powierzchnię Ziemi,

wyjaśnia skutki ich oddziaływania na powierzchnię Ziemi, dostrzega i wyjaśnia związki pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego

ocenia skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na budowę geologiczną i rzeźbę terenu

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne; ćwiczenia projetowe: test cząstkowy, praktyczne rozpoznawanie minerałów i skał, wykonanie i zaliczenie ćwiczeń projektowych

Oc. bdb.

- zna w pełnym zakresie terminologię z dotyczącą budowy wnętrza Ziemi,

- klasyfikuje i rozpoznaje wszystkie najważniejsze minerały i skały,

- identyfikuje i definiuje procesy geologiczne i geomorfologiczne, wyjaśnia skutki ich oddziaływania na powierzchnię Ziemi

- przypisuje odpowiednie formy powierzchni Ziemi właściwym procesom

- nazywa, definiuje i rozpoznaje formy powierzchni Ziemi, opisuje ich morfologię i budowę wewnętrzną

- zna zasady wykonywania map geomorfologicznych i geologicznych i umie je interpretować,

- dostrzega i wyjaśnia związki pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego

- opisuje zmiany i zagrożenia komponentów środowiska spowodowane działalnością człowieka

- zalicza projekty graficzne, co najmniej na ocenę dobrą w pierwszym terminie

Oc. db.

- zna terminologię z zakresu budowy wnętrza Ziemi,

- klasyfikuje i rozpoznaje najważniejsze minerały i skały,

- identyfikuje i definiuje procesy geologiczne i geomorfologiczne, wyjaśnia skutki ich oddziaływania na powierzchnię Ziemi

- nazywa, definiuje i rozpoznaje formy powierzchni Ziemi, opisuje ich morfologię i budowę wewnętrzną

- zna zasady wykonywania map geomorfologicznych i geologicznych i umie je interpretować,

- dostrzega i wyjaśnia związki pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego

- opisuje zmiany i zagrożenia komponentów środowiska spowodowane działalnością człowieka

- zalicza projekty graficzne na ocenę dobrą, przy czym co najmniej na ocenę dostateczną+ w pierwszym terminie

Oc. dst.

- zna terminologię dotyczącą budowy wnętrza Ziemi w podstawowym zakresie,

- klasyfikuje i rozpoznaje prawie wszystkie najważniejsze minerały i skały,

- identyfikuje i definiuje procesy geologiczne i geomorfologiczne, wyjaśnia skutki ich oddziaływania na powierzchnię Ziemi

- nazywa, definiuje i rozpoznaje formy powierzchni Ziemi, opisuje ich morfologię i budowę wewnętrzną

- zna zasady wykonywania map geomorfologicznych i geologicznych i umie je interpretować,

- dostrzega i wyjaśnia związki pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego

- opisuje zmiany i zagrożenia komponentów środowiska spowodowane działalnością człowieka

- zalicza wszystkie projekty graficzne, co najmniej na ocenę dostateczną

Oc. ndst.

- nie zna terminologii dotyczącej budowy wnętrza Ziemi w podstawowym zakresie, lub

- nie klasyfikuje i rozpoznaje najważniejszych minerałów i skał, lub

- nie identyfikuje i nie zna definicji procesów geologicznych i geomorfologicznych, lub

- nie definiuje i nie rozpoznaje form powierzchni Ziemi, nie potrafi opisywać ich morfologii i budowy wewnętrznej, lub

- nie umie je interpretować map geomorfologicznych i geologicznych, lub

- nie zaliczy wszystkich projektów graficznych, co najmniej na ocenę dostateczną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Micun
Prowadzący grup: Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Micun
Prowadzący grup: Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Micun
Prowadzący grup: Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Micun
Prowadzący grup: Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 1 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 1 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Micun
Prowadzący grup: Henryk Banaszuk, Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Skrócony opis:

Wpojenie wiedzy na temat procesów endo- i egzogenicznych kształtujących powierzchnię Ziemi i form terenowychpowstałych w wyniku ich działania. Nauczenie rozumienia związków między cechami środowiska przyrodniczego a jego walorami uzytkowymi i sposobami zagospodarowania. Nauczenie umiejętności określania cech krajobrazu naturalnego Polski. Przekazanie wiedzy na temat cech i właściwości podstawowych minerałów i skał oraz umiejętnośi ich rozpoznawania.

Pełny opis:

Budowa Ziemi i siły wewnętrzne. Formy utworzone przez siły endogeniczne. Procesy wietrzeniowe, wietrzenie fizyczne i chemiczne. Najważniejsze minerały, skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Morfogenetyczna działalność czynników denudacyjnych, procesy stokowe. Morfogenetyczna działalność rzek. Rzeźba fluwialno-denudacyjna. Warunki i przebieg powstawania form krasowych. Morfogenetyczna działalnośc lodowców i wód lodowcowych. Rzeźba eoliczna - morfogenetyczna działalność wiatru. Budowa geologiczna i geomorfologia Polski północno-wschodniej. Właściwości fizykochemiczne utworów powierzchniowych. Związki między elementami środowiska przyrodniczego, procesami i zjawiskami przyrodniczymi oraz formami zagospodarowania terenu. Typy krajobrazu naturalnego Polski.

Literatura:

Jaroszewski W., Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. Geolog., Warszawa, 1986; Klimaszewski M. Geomorfologia, PWN, Warszawa, 2002;

Micun K. i in. Minerały i skały. Podstawy makroskopowego rozpoznawania. Skrypt do geologii i petrografii. PB. Białystok, 2011; Mizerski W. Geologia dynamiczna dla geografów, PWN, Warszawa, 2004; Mycielska-Dowgiałło E. i inni, Geomorfologia dynamiczna i stosowana, WGiSR, UW, Warszawa, 2001;

Ostaszewska K., Geografia krajobrazu. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa, 2002;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Micun
Prowadzący grup: Henryk Banaszuk, Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Wpojenie wiedzy na temat procesów endo- i egzogenicznych kształtujących powierzchnię Ziemi i form terenowych powstałych w wyniku ich działania. Nauczenie rozumienia związków między cechami środowiska przyrodniczego a jego walorami użytkowymi i sposobami zagospodarowania. Nauczenie umiejętności określania cech krajobrazu naturalnego Polski. Przekazanie wiedzy na temat cech i właściwości podstawowych minerałów i skał oraz umiejętności ich rozpoznawania.

Pełny opis:

Budowa Ziemi i siły wewnętrzne. Formy utworzone przez siły endogeniczne. Procesy wietrzeniowe, wietrzenie fizyczne i chemiczne. Najważniejsze minerały, skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Morfogenetyczna działalność czynników denudacyjnych, procesy stokowe. Morfogenetyczna działalność rzek. Rzeźba fluwialno-denudacyjna. Warunki i przebieg powstawania form krasowych. Morfogenetyczna działalność lodowców i wód lodowcowych. Rzeźba eoliczna - morfogenetyczna działalność wiatru. Budowa geologiczna i geomorfologia Polski północno-wschodniej. Właściwości fizykochemiczne utworów powierzchniowych. Związki między elementami środowiska przyrodniczego, procesami i zjawiskami przyrodniczymi oraz formami zagospodarowania terenu. Typy krajobrazu naturalnego Polski.

Literatura:

Jaroszewski W., Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. Geolog., Warszawa, 1986;

Klimaszewski M. Geomorfologia, PWN, Warszawa, 2002;

Mizerski W. Geologia dynamiczna dla geografów, PWN, Warszawa, 2004;

Mycielska-Dowgiałło E. i inni, Geomorfologia dynamiczna i stosowana, WGiSR, UW, Warszawa, 2001;

Ostaszewska K., Geografia krajobrazu. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa, 2002;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)