Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika i fizjologia roślin

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK1102
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika i fizjologia roślin
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Struktura i funkcja komórki roślinnej, struktura i funkcja poszczególnych tkanek i organów roślinnych, w tym anatomia rozwojowa korzenia, pędu, kwiatu, owocu i nasion, ze szczególnym uwzględnieniem anatomii drzew. Podstawy systematyki roślin.

Podstawowe procesy życiowe, zachodzące na różnych poziomach organizmu roślinnego, od molekularnego, przez poziom organelli komórkowych, całej komórki, tkanek, organów, a głównie całej rośliny i zbiorowisk roślinnych, warunkujących wzrost i rozwój roślin oraz mających znaczenie w kształtowaniu krajobrazu. Mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin.

Gospodarka wodna, gospodarka mineralna, oddychanie, fotosynteza, transport asymilatów, wzrost i substancje wzrostowe, rozwój oraz wpływ czynników zewnętrznych na czynności roślin. Wpływ niekorzystnych czynników środowiska na rośliny oraz podstawy odporności roślin na czynniki stresowe. Ekofizjologiczne aspekty oddziaływania między organizmami tego samego gatunku i różnych gatunków roślin.

Pełny opis:

Wykłady1. Budowa komórki roślinnej i tkanek roślinnych – 2 h2. Rozwój organów z zawiązków zarodkowych, budowa korzenia i pędu – 2 h3. Rozmnażanie się roślin i związane z nim struktury – 2 h4. Formy ekologiczne roślin i podstawy taksonomii - 2 h5. Charakterystyka i systematyka mszaków, widłaków, psylotów, skrzypów, paproci i nagozalążkowych – 2 h6. Charakterystyka i systematyka okrytozalążkowych – 2 h7. Mechanizmy regulacji procesów zachodzących w roślinach - 2 h8. Gospodarka wodna komórki roślinnej i całej rośliny - 2 h9. Odżywianie mineralne - 2 h10. Fotosynteza, transport i dystrybucja asymilatów, oddychanie roślin - 5 h11. Wzrost, rozwój i ruchy roślin - 3 h12. Odporność na niekorzystne czynniki środowiska - 4 hĆwiczenia labolatoryjne 1. Budowa mikroskopu i zasady mikroskopowania, budowa komórki roślinnej, mitoza - 2 h.2. Tkanki roślinne - 2 h3. Budowa pierwotna i wtórna korzenia i łodygi, organy generatywne i rozmnażanie płciowe roślin- 4 h. 4. Systematyka roślin, wzory i narysy kwiatowe, przegląd głównych rodzin - 6 h5. Fizjologia komórki roślinnej - 2 h6. Gospodarka wodna komórki i całego organizmu - 2 h7. Oddychanie i odżywianie mineralne - 2 h8. Fotosynteza i produktywność fotosyntetyczna - 2 h9. Wzrost roślin, substancje wzrostowe i rozwój roślin - 4 h10. Odporność roślin na stresy i zaliczenie ćwiczeń - 4 h

Literatura:

Hames B.D., Hooper N.M. 2005. Biochemia. Krótkie wykłady. PWN. Warszawa.

Kopcewicz J., Lewak S. (red.) 2002. Fizjologia roślin. PWN. Warszawa.

Lack A.J., Evans D.E. 2003. Biologia roślin. Krótkie wykłady. PWN. W

Warszawa.

Rutkowski L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa.

Starck Z. (red.) 2007. Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin. SGGW. WArszawa

Szweykowska A. 2002. Fizjologia roślin. UAM. Poznań.

Szweykowska A., Szweykowski J. 1999.Botanika. PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zna terminologię z zakresu botaniki i fizjologii roślin

Ma wiedzę w zakresie struktury i funkcjonowania roślin

Tłumaczy wpływ czynników klimatycznych na rośliny

Ma umiejętność samokształcenia się

Analizuje warunki uprawy, nawożenia i pielęgnowania roślin

Ma świadomość skutków działalności inżynierskiej na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny

Laboratorium - ocena sprawozdań, kolokwia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Łoboda
Prowadzący grup: Tadeusz Łoboda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Łoboda
Prowadzący grup: Tadeusz Łoboda, Urszula Wydro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Łoboda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Łoboda
Prowadzący grup: Agnieszka Kowaluk-Krupa, Tadeusz Łoboda, Elżbieta Wołejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Łoboda, Elżbieta Wołejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)