Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: Ś12006
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - ISR niestacjonarne I-stopnia 1 rok 2 semestr
Przedmioty - ISR stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 6.00 LUB 5.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Wymagania wstępne: Wiadomości z zakresu właściwości związków chemicznych. Podstawy budowy materii oraz reakcji chemicznych potrzebnych do zrozumienia procesów chemicznych stosowanych w inżynierii środowiska (technologia wody i ścieków).

Forma i warunki zaliczenia: kolokwia, egzamin

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej oraz nabycie umiejętności wykonywania podstawowych analiz chemicznych w laboratorium.

Metody dydaktyczne: prezentacja, wykłady, dyskusja, praktyczne wykonywanie doświadczeń

Pełny opis:

Treści programowe: Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Reakcje chemiczne i ich podział. Rodzaje związków chemicznych nieorganicznych, ich właściwości, otrzymywanie i reakcje. Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna. Roztwory buforowe. Reakcje hydrolizy. Procesy utleniania i redukcji. Zadania rachunkowe. Iloczyn rozpuszczalności. Elementy kinetyki chemicznej. Budowa atomu. Izotopy. Elektronowa struktura atomu. Wiązania chemiczne. Elementy elektrochemii. Ogniwa galwaniczne. Elektroliza. Korozja. Elementy termodynamiki chemicznej. Wybrane zagadnienia z chemii organicznej.

Efekty kształcenia: Student powinien posiąść umiejętność: posługiwania się terminologią i nomenklaturą chemiczną oraz podstawowym sprzętem laboratoryjnym, opisywania właściwości związków chemicznych oraz stanów materii, przedstawiania przemian chemicznych za pomocą równań reakcji, wykonywania obliczeń chemicznych, wykonywania analiz jakościowych i ilościowych.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Lewandowski W., Świsłocka R., Bryłka J., Wstęp do chemii ogólnej, Wyd. PB, Białystok 2009

2. Świsłocka R., Zadania rachunkowe oraz przykładowe pytania kolokolokwialne i egzaminacyjne z chemii, 2004

3. Bryłka J., Świsłocka R., Lewandowski W., Repetytorium z chemii nieorganicznej i organicznej, Wyd. PB 2002

4. Bryłka J., Chemia ogólna z zadaniami, Wyd. PB, Białystok 1999

5. Sienko J.M., Plane A.R., Chemia. Podstawy i zastosowanie, WNT Warszawa 2002

6. Drapała T., Chemia ogólna nieorganiczna z zadaniami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002

7. Kucharski M., Samsonowicz M., Strutyńska G., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii, Wyd. PB, Białystok 2009

b) uzupełniająca:

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę w zakresie opisu i analizy podstawowych zjawisk fizycznych i chemicznych występujących w środowisku przyrodniczym oraz inżynierii środowiska; ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna i stosuje podstawowe, obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi opracować i opisać eksperymenty przeprowadzane w czasie zajęć oraz formułować wnioski; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania; ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych student wykonuje piętnaście ćwiczeń praktycznych, pracując pojedynczo lub w grupach. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie trzech kolokwiów oraz sprawdzianów z przygotowania do ćwiczeń i sporządzonych sprawozdań z przebiegu doświadczeń. Ocena końcowa jest wypadkową z uzyskanych wszystkich ocen cząstkowych.

- student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie osiągnął wymaganych efektów kształcenia (poniżej 50% całkowitej ilości punktów możliwych do uzyskania)

- student otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym (51-60% punktów)

- student otrzymuje ocenę dostateczną +, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym + (61-70% punktów)

- student otrzymuje ocenę dobrą, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym (71-80% punktów)

- student otrzymuje ocenę dobrą +, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym + (81-90% punktów)

- student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu bardzo dobrym (91-100% punktów)

Wykład

Egzamin pisemny (w terminie zerowym, terminie podstawowym i poprawkowym) składa się z 6 pytań (po 10 pkt.) weryfikujących efekty kształcenia. Warunkiem koniecznym zdania egzaminu jest uzyskanie 50% maksymalnej liczby punków (30) – ocena dostateczna (3). Pozostałe oceny zależą od jakości odpowiedzi na poszczególne pytania: 3,5 (od 36 do 41 pkt.); 4,0 (od 42 do 47 pkt); 4,5 (od 48 do 53 pkt.); 5,0 (od 54 do 60 pkt).

Egzamin należy zdawać bez korzystania z notatek, ani innych materiałów i pomocy oraz bez

porozumiewania się z innymi osobami. Egzamin trwa ok. 60 minut.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Parcheta, Joanna Szczykowska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 104 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 104 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Janina Piekutin, Joanna Szczykowska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Grzegorz Świderski, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 49 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 49 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Marian Kucharski, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marian Kucharski, Grzegorz Świderski, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Egzamin, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Egzamin - Ocena
Laboratorium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Marian Kucharski, Włodzimierz Lewandowski, Mariola Samsonowicz, Grzegorz Świderski, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Piekut, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 132 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 132 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Paweł Jarońko, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Marian Kucharski, Włodzimierz Lewandowski, Ewa Regulska, Grzegorz Świderski, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Ewelina Bajko, Monika Kalinowska, Marian Kucharski, Włodzimierz Lewandowski, Jolanta Piekut, Ewa Regulska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Reakcje chemiczne i ich podział. Rodzaje związków chemicznych nieorganicznych, ich właściwości, otrzymywanie i reakcje. Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna. Roztwory buforowe. Reakcje hydrolizy. Procesy utleniania i redukcji. Zadania rachunkowe. Iloczyn rozpuszczalności. Elementy kinetyki chemicznej. Budowa atomu. Izotopy. Elektronowa struktura atomu. Wiązania chemiczne. Elementy elektrochemii. Ogniwa galwaniczne. Elektroliza. Korozja. Elementy termodynamiki chemicznej. Wybrane zagadnienia z chemii organicznej.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Ważniejsze prawa chemiczne. Zadania. Reakcje chemiczne i ich podział. Związki nieorganiczne. Rodzaje związków chemicznych nieorganicznych, ich właściwości, otrzymywanie i reakcje. Amfoteryczność. Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna, stała i stopień dysocjacji. Moc elektrolitów. Skala pH. Roztwory buforowe. Reakcje hydrolizy. Procesy utleniania i redukcji. Zadania rachunkowe. Sposoby wyrażania stężeń. Iloczyn rozpuszczalności. Elementy kinetyki chemicznej. Kataliza, zasadza działania katalizatorów. Budowa atomu. Izotopy. Elektronowa struktura atomu. Liczby kwantowe. Układ okresowy pierwiastków. Prawo okresowości. Wiązania chemiczne. Klasyfikacja wiązań. Elektronowa teoria wiązań chemicznych. Hybrydyzacja orbitali atomowych. Związki kompleksowe. Ligandy jedno i wielofunkcyjne. Stała trwałości związków kompleksowych. Elementy elektrochemii. Ogniwa galwaniczne. Potencjały układów oksydacyjno-redukcyjnech. SEM ogniwa. Szereg napięciowy metali. Elektroliza. Prawa Faraday’a. Zadania. Korozja. Elementy termodynamiki chemicznej. Wybrane zagadnienia z chemii organicznej. Rozwój i znaczenie chemii organicznej. Podział związków organicznych. Węglowodory nasycone, nienasycone, aromatyczne - właściwości fizyczne i chemiczne. Związki cykliczne. Nomenklatura związków organicznych. Izomeria. Typy reakcji związków organicznych. Reakcje substytucji, addycji i eliminacji. Alkohole i fenole – metody otrzymywania, rzędowość alkoholi, właściwości, utlenianie. Aldehydy i ketony. Kwasy karboksylowe, mono i wielokarboksylowe, hydroksykwasy, kwasy aromatyczne. Związki zawierające azot. Mocznik, związki nitrowe, aminy alifatyczne i aromatyczne, aminokwasy i białka. Tworzywa sztuczne. Polimeryzacja, polikondensacja i poliaddycja. Związki organiczne zanieczyszczające środowisko.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Lewandowski W., Świsłocka R., Bryłka J., Wstęp do chemii ogólnej, Wyd. PB, Białystok 2009

2. Świsłocka R., Zadania rachunkowe oraz przykładowe pytania kolokolokwialne i egzaminacyjne z chemii, 2004

3. Bryłka J., Świsłocka R., Lewandowski W., Repetytorium z chemii nieorganicznej i organicznej, Wyd. PB 2002

4. Bryłka J., Chemia ogólna z zadaniami, Wyd. PB, Białystok 1999

5. Sienko J.M., Plane A.R., Chemia. Podstawy i zastosowanie, WNT Warszawa 2002

6. Drapała T., Chemia ogólna nieorganiczna z zadaniami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002

7. Kucharski M., Samsonowicz M., Strutyńska G., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii, Wyd. PB, Białystok 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Włodzimierz Lewandowski, Jolanta Piekut, Ewa Regulska, Mariola Samsonowicz, Grażyna Strutyńska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 164 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 164 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Jerzy Bryłka, Monika Kalinowska, Marian Kucharski, Włodzimierz Lewandowski, Jolanta Piekut, Grażyna Strutyńska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Jerzy Bryłka, Monika Kalinowska, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Włodzimierz Lewandowski, Grażyna Strutyńska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Marian Kucharski, Włodzimierz Lewandowski, Jolanta Piekut, Grażyna Strutyńska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Bryłka, Marian Kucharski, Grażyna Strutyńska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2006/07" (zakończony)

Okres: 2007-02-26 - 2007-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Bryłka, Marian Kucharski, Grażyna Strutyńska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)