Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z ekonomiki budownictwa

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: X23317
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z ekonomiki budownictwa
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat kosztów ponoszonych przez inwestorów podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zapoznanie z metodami oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, określania kosztów robót budowlano montażowych w warunkach ryzyka i niepewności. Kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych.

Pełny opis:

WYKŁADY

Dokumentacja inwestycyjna dotycząca kosztów . WKI - wartość kosztorysowa Inwestycji. Cele i zadania oceny efektywności ekonomicznej inwestycji. Metody sporządzania rachunku efektywnościowego. Kalkulacja kosztorysowa - analiza i weryfikacja kosztów na etapie wyboru wykonawcy i realizacji zadania. Normowanie techniczne w budownictwie. Metody kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych. Sporządzanie kosztorysu na etapie przetargu w warunkach ryzyka i niepewności.

Projekt:

1.Wyliczenie wartości kosztorysowej wybranego zadania inwestycyjnego.

2.Sporządzenie chronometrażu wybranej operacji technologicznej

Literatura:

1. Czesław Uhma - Ekonomika budownictwa (2003r.)2. Teresa Zajączkowska - Kalkulacja kosztorysowa w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie (1999r.)3. Zdzisław Kowalczyk , Marian Czarkowski – Kosztorysowanie w budownictwie (1995r.)4. Procedura dochodzenia do kosztorysowej ceny umownej w budownictwie – wydawnictwo Warszawskiej Szkoły Zarządzania im. Karola Adamieckiego (1991r.)

5. Środowiskowe zasady obliczania wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych.6. Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych – ogólne zasady i wzorce kosztorysowania.7. Poradnik doradcy majątkowego – Ocena efektywności inwestycji rzeczowych8. Akty prawne i rozporządzenia :• Ustawa „PRAWO BUDOWLANE” • Ustawa „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r nr. 202 , poz. 2072 )• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych koszów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

Efekty uczenia się:

-ma pogłębioną wiedzę na temat wstępnej ekonomicznej oceny celowości realizacji inwestycji , kosztów ponoszonych w procesie inwestycyjnym i metod ich wyliczania w poszczególnych jego etapach w warunkach ryzyka i niepewności

-identyfikuje koszty ponoszone w trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego z kosztami wyliczonymi w dokumentacji kosztowej w warunkach wariantowej metody realizacji

-umie oszacować koszty inwestycji niezbędne do przeprowadzenia analizy ekonomicznej zadania inwestycyjnego

-potrafi korzystać z oprogramowania wspomagającego wyliczanie kosztów robót budowlanych i tworzyć bazy danych niezbędne do tych wyliczeń i przedstawić prezentację badanego zagadnienia

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:sprawdzian pisemny wiedzy nabytej

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA:

poprawność sporządzenia zadanych ćwiczeń projektowych- dost

umiejętność analizy otrzymanych wyników -db

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szklennik
Prowadzący grup: Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szklennik
Prowadzący grup: Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szklennik
Prowadzący grup: Jarosław Szklennik, Nina Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Rauba
Prowadzący grup: Krystyna Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szklennik
Prowadzący grup: Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szklennik
Prowadzący grup: Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)