Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo podziemne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: X02209kbi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo podziemne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr
Przedmioty- BUD-KBI niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy niezbędnej do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych: tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych oraz tuneli drążonych tarczami zmechanizowanymi. Poznanie technologii i podstaw projektowania budowli podziemnych w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym. Umiejętność zaprojektowania przejścia podziemnego realizowanego w wykopie otwartym oraz przecisku.

Pełny opis:

Założenia i cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy niezbędnej do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych: tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych oraz tuneli drążonych tarczami zmechanizowanymi. Poznanie technologii i podstaw projektowania budowli podziemnych w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym. Umiejętność zaprojektowania przejścia podziemnego realizowanego w wykopie otwartym oraz przecisku.

Treści programowe: Podstawowe pojęcia i definicje, klasyfikacja tuneli. Zasady kształtowania przekroju poprzecznego tunelu. Klasyfikacja metod budowy tuneli. Metody odkrywkowe budowy tuneli. Metody górnicze, w tym m. in.: metody tarczowe i Nowa Metoda Austriacka Budowy Tuneli. Technologie bezwykopowe budowy instalacji podziemnych. Obciążenia stropu i ścian tuneli płytko i głęboko posadowionych. Obudowy wyrobisk. Interakcja konstrukcja obudowy - górotwór. Wentylacja, oświetlenie odwodnienie. Wybrane realizacje.

Forma zaliczenia: Wykład - 2 kolokwia; projekt - wykonanie 2 projektów, obrona projektów

Literatura:

1. Gałczyński S.: Podstawy budownictwa podziemnego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.

2. Glinicki St.: Budowle podziemne. Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1994.

3. Furtak K. i Kędracki M.: Podstawy budowy tuneli. Politechnika Krakowska, Kraków 2005.

4. Madryas C. i inni: Mikrotunelowanie. Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 2006.

5. Świst E.: Hydrotechniczne i komunikacyjne budowle podziemne. Wydawnictwo STO, Katowice 2006.

6. Bartoszewski J. i Lessaer St.: Tunele i przejścia podziemne w miastach. WKŁ, Warszawa, 1971.

7. Gwizdała K.: Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

8. Rodrigues A.R., Castillo H., Sowers G.F.: Soil mechanics in highway engineering. Trans Tech Publication, Clausthal-Zellerfeld, Germany 1988.

9. Siemińska-Lewandowska A.: Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo. WKŁ, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

EK1 student zna zasady klasyfikacji tuneli i kształtowania ich wymiarów

EK2 student zna technologie budowy tuneli i technologie bezwykopowe budowy instalacji podziemnych

EK3 student zna zasady i umie ustalić obciążenia konstrukcji budowli podziemnych płytko posadowionych

EK4 student zna zasady i umie ustalić obciążenia konstrukcji budowli podziemnych głęboko posadowionych

EK5 student zna zasady interakcji konstrukcji obudowy i górotworu

EK6 student potrafi zaprojektować przejście podziemne pod drogą

EK7 student potrafi zaprojektować przecisk pod drogą

EK8 potrafi okreslić priorytety służące realizacji zadania

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - 2 kolokwia; projekt - wykonanie 2 projektów, obrona projektów

EK1 kolokwia zaliczające wykład, dokumentacja i obrona projektu

EK2 kolokwia zaliczające wykład, dokumentacja i obrona projektu

EK3 kolokwia zaliczające wykład, dokumentacja i obrona projektu

EK4 kolokwia zaliczające wykład, dokumentacja i obrona projektu

EK5 kolokwia zaliczające wykład

EK6 dokumentacja i obrona projektu

EK7 dokumentacja i obrona projektu

EK8 dokumentacja projektu, obrona projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)