Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja rekreacji w miastach

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: TSU03498
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja rekreacji w miastach
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:Organizacja rekreacji w miastach

Wymagania wstępne:Ekonomia, Zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma i warunki zaliczenia: Wykłady – zaliczenie pisemne na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i możliwościami organizacji rekreacji w środowisku miejskim

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem technik audio-wizualnych

Pełny opis:

Treści programowe:Istota rekreacji w miastach. Rozwój cywilizacji miejskich i form rekreacji. Miasta współczesne i ich funkcje. Atrakcyjność turystyki i rekreacji na obszarach zurbanizowanych Religia a rekreacja w mieście. Formy rekreacji w miastach i jej organizatorzy. Instrumenty i determinanty promocji miejskiego produktu turystycznego. Kapitał ludzki w rekreacji – kadra instruktorska, animatorzy, piloci. Finansowanie rekreacji. Trendy i bariery rozwoju rekreacji miejskiej. Studia przypadków – program, przygotowanie, realizacja.

Efekty kształcenia:uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej zasada i możliwości organizacji rekreacji w środowisku miejskim

Literatura:

a) podstawowa:

1. Teoria i metodyka rekreacji (Zagadnienia podstawowe), I. Kiełbasiewicz - Drozdowska, W. Siwiński (red.), AWF, Poznań, 2001.

2. Bezpośrednie funkcje rekreacji, M. Kwilecka (red.), Almamer, Warszawa 2006.

3. A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008.

b) uzupełniająca:

1. „Rynek Turystyczny”

2. „Rynek Podróży”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Szymańska
Prowadzący grup: Danuta Szpilko, Elżbieta Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Szymańska
Prowadzący grup: Anna Sierpińska, Elżbieta Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)