Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obiekty rekreacyjno-sportowe

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: TSU02494
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obiekty rekreacyjno-sportowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - zaliczenie pisemne

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z problematyką prawną, organizacyjną i finansową funkcjonowania obiektów rekreacyjno – sportowych w Polsce, przygotowanie teoretyczne do zarządzania w sporcie

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Pełny opis:

Treści programowe:

Podstawowe pojęcia. Rodzaje zajęć rekreacyjno-sportowych

Produkt turystyczny w działalności. Tendencje w rozwoju rekreacji i sportu rekreacyjno-sportowej. Rola państwa w zarządzaniu sportem i rekreacją. Struktury organizacyjno-prawne. Potencjał materialny i funkcjonalny obiektów rekreacyjnych i sportowych. Potencjał ludzki w sporcie i rekreacji. Motywowanie w sporcie. Rynek usług sportowo-rekreacyjnych. Segmentacja rynku usług sportowo-rekreacyjnych. Kształtowanie strategii marketingowych w zakresie kultury fizycznej. Planowanie i organizowanie działalności sportowo-rekreacyjnej. Planowanie i organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Kontrolowanie i decydowanie w działalności sportowej. Style zarządzania. Marketing jako proces zarządzania instytucjami kultury fizycznej.

Efekty kształcenia:

Student ma przygotowanie do zarządzania różnego rodzaju obiektami.

Literatura:

a) podstawowa:

B. Ryba, Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowo-rekreacyjnymi, Polska Korporacja menedżerów Sportu, Warszawa 2004

A. Izydorczyk, Marketing w systemie kultury fizycznej, Wydanie II, Polska Korporacja menedżerów Sportu, Warszawa 2003

b) uzupełniająca:

Organizacja imprez sportowych, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2004.

Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik, Jolanta Zuzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)