Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo żywności

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: RS1610
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo żywności
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagrożeniami występującymi w produkcji żywności. Przedstawienie systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Omówienie warunków techniczno-higienicznych produkcji żywności. Zajęcia przygotowujące do działalności naukowej.

Pełny opis:

Wykład: Podział surowców i produktów rolno-spożywczych pod względem podobieństwa składu. Dodatki do żywności. Rodzaje zanieczyszczeń surowców i produktów rolno-spożywczych oraz ich źródła: zanieczyszczenia biologiczne, zanieczyszczenia chemiczne, zanieczyszczenia fizyczne. Przyczyny zakażeń i zatruć pokarmowych oraz główne choroby przenoszone drogą pokarmową. Przepisy prawne z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Instytucje nadzorujące bezpieczeństwo żywności. Systemy bezpieczeństwa żywności: GMP, GHP, GLP, HACCP, QACP i WCM, ISO 9000, TQM.

Pracownia specjalistyczna: Wpływ warunków przechowywania żywności i procesów technologicznych na jakość oraz bezpieczeństwo żywności. Zasady znakowania i pakowania żywności. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności. Analiza jakościowa wybranych toksykantów występujących w żywności.

Literatura:

1. Gertig H., Duda G.: Żywność a zdrowie i prawo. PZWL, Warszawa 2006.

2. Kowalczyk S.: Bezpieczeństwo i jakość żywności.: PWN, Warszawa 2016.

3. Sikorski E (red.). Z., Staroszczyk H.: Chemia żywności: praca zbiorowa. T.2, Biologiczne właściwości składników żywności, PWN, Warszawa 2017.

4. Sikorski E (red.). Z., Staroszczyk H.: Chemia żywności: praca zbiorowa. T. 1, Główne składniki żywności, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2017.

5. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami.

Efekty uczenia się:

EU1 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wykorzystania metod analitycznych do identyfikacji składników antyodżywczych występujących w surowcach i produktach rolno-spożywczych.

EU2 Student zna i potrafi określić właściwości fizyko-chemiczne żywności oraz przeprowadzić i opisać eksperymenty dotyczące identyfikacji zanieczyszczeń oraz naturalnych toksykantów w surowcach i produktach rolno-spożywczych.

EU3 Student zna oraz potrafi opisać zasady bezpiecznej pracy w laboratorium, umie dostrzec ryzyko i niebezpieczeństwo związane z pracą w laboratorium chemicznym; potrafi na podstawie instrukcji przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne.

EU4 Student świadomie realizuje określone zadania, umie w sposób logiczny wykorzystać swoją wiedzę na temat badania wybranych cech żywności i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji oraz formułowania rzetelnych opinii.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - metoda informacyjno-problemowa, laboratorium - metoda eksperymentu. Prezentacje multimedialne (ppt, filmy), dyskusja, bazy danych on-line dostępne w bibliotece uczelnianej, specjalistyczna literatura naukowa.

Wykład- zaliczenie pisemne; pracownia specjalistyczna - sprawdziany pisemne z przygotowania do zajęć.

Ocena końcowa jest wypadkową z uzyskanych punktów z zaliczenia pisemnego lub testu pojedynczego wyboru:

• student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie osiągnął wymaganych efektów kształcenia (poniżej 50% całkowitej ilości punktów możliwych do uzyskania)

• student otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym (51-60% punktów)

• student otrzymuje ocenę dostateczną +, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym + (61-70% punktów)

• student otrzymuje ocenę dobrą, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym (71-80% punktów)

• student otrzymuje ocenę dobrą +, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym + (81-90% punktów)

• student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu bardzo dobrym (91-100% punktów)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Jolanta Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)