Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundamentowanie

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus


Kod przedmiotu: NO5134
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fundamentowanie
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD niestacjonarne I-ego stopnia piąty semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, mechaniki gruntów i konstrukcji betonowych.

Forma i warunki zaliczenia: wykład - pisemny i ustny egzamin, ćwiczenia projektowe - zaliczenie na ocenę.

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności projektowania posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków posadowienia oraz modelowania i wymiarowania fundamentów.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia projektowe - wykonywanie indywidualnych projektów

Pełny opis:

Treści programowe: Rodzaje fundamentów stosowanych w budownictwie. Fundamenty bezpośrednie. Ławy, stopy, ruszty, pyty i skrzynie fundamentowe. Kształtowanie i wymiarowanie fundamentów. Technologia wykonywania, odwadniania i zabezpieczania ścian wykopów. Fundamentowanie głębokie. Fundamenty na palach. Studnie i kesony. Konstrukcje oporowe. Ścianki szczelne. Ścianki szczelinowe. Nasypy. Wzmacnianie gruntu. Wymiana gruntu. Wstępna konsolidacja. Dreny pionowe. Kolumny kamienne. Zagęszczanie udarami o dużej energii i wybuchami. Techniki zbrojenia gruntu. Zastrzyki. Iniekcja strumieniowa. Gwoździe i kotwy. Wzmacnianie fundamentów.

Efekty kształcenia: uzyskanie wiedzy i umiejętności projektowania posadowienia różnego typu budowli oraz modelowania i wymiarowania fundamentów.

Literatura:

a) podstawowa:

Wiłun Z.: Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, W-wa 2000.

Rossiński B.: Fundamentowanie, Arkady, W-wa 1978.

PN-EN 1997-1(-2): Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, cząść 1: Zasady ogólne, część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, PKN.

b) uzupełniająca:

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M.: Fundamentowanie, Wyd. Politechniki Warszawskiej, W-wa 1999

Biernatowski K. i inni: Fundamentowanie, Arkady, W-wa 1988

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Wykład – Egzamin pisemny i ustny

Projekt - wykonanie 2 ćwiczeń projektowych, korekty częściowe i obrony końcowe,

Kryteria oceny:

Wykład:

Odpowiedź pisemna na 5 zagadnień fundamentowania

Za każdą odpowiedź można uzyskać liczbę punktów od 0 do 1.

Na ocenę dostateczną - min. 2,5pkt.

Na ocenę dostateczną plus - min. 3 pkt

Na ocenę dobrą - min. 4 pkt.

Na ocenę dobrą plus - min. 4,4 pkt.

Na ocenę bardzo dobrą - min. 4,8 pkt.

W celu uzyskania ostatecznej wyższej oceny z wykładu niż otrzymana z egzaminu pisemnego należy przystąpić do egzaminu ustnego.

Projekt

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

- obowiązkowo uczęszcza na zajęcia projektowe.

- jest przygotowany do ćwiczeń projektowych w stopniu umożliwiającym efektywna pracę w czasie zajęć w celu poprawnego wykonania obliczeń do projektu.

- konsultuje obliczenia projektowe, zalicza korekty częściowe.

- składa terminowo poprawnie opracowane 2 projekty.

- wykazuje umiejętności w zakresie projektowania stóp fundamentowych i ścian oporowych w stopniu podstawowym.

-otrzymuje ocenę co najmniej dostateczną za opracowanie ćwiczeń projektowych.

- Otrzymuje ocenę co najmniej dostateczną z obrony ćwiczeń projektowych.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

- spełnia wymagania punktów 1-4.

- wykazuje umiejętności w zakresie projektowania stóp fundamentowych i ścian oporowych w stopniu ponadprzeciętnym.

- otrzymuje ocenę co najmniej dobrą za opracowanie ćwiczeń projektowych.

otrzymuje ocenę co najmniej dobrą z obrony ćwiczeń projektowych.

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) student:

- spełnia wymagania punktów 1-4.

- wykazuje umiejętności w zakresie projektowania stóp fundamentowych i ścian oporowych w stopniu wysokim.

- wykazuje szeroką wiedzę z projektowania fundamentów i ścian oporowych wykraczającą poza podstawowy zakres ćwiczeń projektowych.

- otrzymuje ocenę bardzo dobrą za opracowanie ćwiczeń projektowych.

- otrzymuje ocenę bardzo dobrą z obrony ćwiczeń projektowych.

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymują studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-7 oraz 8-11 w wymaganym stopniu oraz częściowo spełniają wymagania z wyższego poziomu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Małgorzata Glinicka, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Małgorzata Glinicka, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio
Prowadzący grup: Małgorzata Glinicka, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio
Prowadzący grup: Wojciech Gosk, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Glinicka, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)