Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały budowlane

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: NO2100
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały budowlane
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: chemia

Forma i warunki zaliczenia: Pisemne zaliczenie wykładu; laboratorium - pisemne zaliczenie wszystkich cwiczeń laboratoryjnych, obowiązkowa obecnośc na zajęciach, terminowe oddanie kompletnych sprawozdań z wykonania poszczególnych cwiczeń

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z klasyfikacją, cechami technicznymi, podstawami oznaczania cech (właściwości) i głównymi zastosowaniami w budownictwie materiałów budowlanych

Metody dydaktyczne:wykład informacyjny z zastosowaniem środków multimedialnych i laboatorium - praca zespołowa

Pełny opis:

Treści programowe:

Przepisy prawne dotyczące normalizacji materiałów budowlanych.

Ogólna klasyfikacja materiałów budowlanych i metody badań

Nazwy i definicje podstawowych właściwości technicznych materiałów budowlanych. Metody badań.

Trwałośc materiałów budowlanych.

Naturalne materiały kamienne i wyroby ze skał.

Właściwości i klasyfikacja ceramiki budowlamej. Wyroby ceramiczne.

Lepiszcza asfaltowe i wyroby z tych lepiszczy.

Szkło budowlane.

Drewno i drewnopochodne materiały budowlane.

Wyroby budowlane ze stopów metali.

Wyroby z tworzyw sztucznych.

Materiały malarskie i kleje stosowane w budownictwie.

Efekty kształcenia:rozumienie procesów zachodzących w materiałach budowlanych; stosowanie materiałów budowlanych; kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Praca zbior. pod red. B. Stefańczyka, Budownictwo ogólne, t. I, Materiały i wyroby budowlane, Arkady2005

2. Osiecka E. Materiały budowlane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2002

3. Szymański E., Materiały budowlane, t1.WSEiP 2008

4. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

5. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

b) uzupełniająca:

1. ROZP. MIN. INFRASTR. z dn 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoś wyrobów budowlanych

2. ROZP. MIN. INFRASTR. z dn. 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny

3. Normy przedmiotowe i badawcze z zakresu nauczanych treści

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka, Małgorzata Lelusz, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Małgorzata Lelusz, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Katarzyna Cichocka, Małgorzata Lelusz, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2006/07" (zakończony)

Okres: 2007-02-26 - 2007-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 24 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)