Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: NO1055
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Umiejętność posługiwania się nazewnictwem chemicznym. Znajomość podstawowych pojęć i praw chemicznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium końcowe

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów

- z podstawowymi elementami budowy wewnętrznej materiałów budowlanych

- z reakcjami chemicznymi i przemianami fizyko-chemicznymi zachodzącymi podczas otrzymywania i stosowania materiałów budowlanych oraz podczas użytkowania obiektów budowlanych.

Metody dydaktyczne:

podające, poszukujące i laboratoryjne (wykład, ćwiczenia laboratoryjne)

Pełny opis:

Treści programowe:

Układ okresowy pierwiastków. Budowa atomu i cząsteczki. Stany skupienia materii. Fizykochemia wody. Typy reakcji chemicznych (hydroliza, hydratacja). Podstawy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Równowaga w roztworach elektrolitów. Roztwory nasycone i nienasycone. Układy koloidalne. Podstawy elektrochemii. Chemia metali - procesy korozji chemicznej i elektrochemicznej. Elementy analizy chemicznej-jakościowej i ilościowej. Chemia mineralnych materiałów budowlanych - materiały wiążące. Siły spójności tworzyw jednorodnych i niejednorodnych. Zjawiska powierzchniowe i ich znaczenie w budownictwie. Korozja tworzyw cementowych. Podstawy chemii organicznej. Polimeryzacja, polikondensacja i poliaddycja. Chemia tworzyw sztucznych i bitumicznych.

Efekty kształcenia:

Studenci znają właściwości związków chemicznych wchodzących w skład materiałów budowlanych i rozumieją podstawowe procesy fizyko-chemiczne zachodzące podczas ich stosowania.

Literatura:

a) podstawowa:

M.Kucharski, M.Samsonowicz, G.Strutyńska, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii, Wyd. PB, Białystok 2009

b) uzupełniająca:

L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, Chemia w budownictwie, Wyd. Arkady 2009

I. Barycka, K. Skudlarski, Podstawy chemii, Politechnika Wrocławska, 2001

J. Bryłka Chemia ogólna z zadaniami, Wyd. PB, Białystok 1999

M. Lewicka, E. Regulska, Ćwiczenia rachunkowe z chemii, Wyd. PB 2001

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Regulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Regulska
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Marian Kucharski, Ewa Regulska, Mariola Samsonowicz, Grażyna Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Regulska
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Jolanta Piekut, Ewa Regulska, Mariola Samsonowicz, Grażyna Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Ewa Regulska, Grażyna Strutyńska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 162 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 162 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marian Kucharski, Ewa Regulska, Mariola Samsonowicz, Grażyna Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2007/08" (zakończony)

Okres: 2007-09-28 - 2008-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 146 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 146 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Marian Kucharski, Ewa Regulska, Mariola Samsonowicz, Grażyna Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2006/07" (zakończony)

Okres: 2006-09-29 - 2007-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 16 godzin, 126 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Bryłka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)