Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy informatyki

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: N01315
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy informatyki
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie wiedzy z zakresu: podstawowych technik informatycznych, funkcjonowania komputerów i urządzeń peryferyjnych, budowy systemów operacyjnych, usług w sieciach informatycznych, przetwarzania tekstów, obliczeń matematycznych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, podstaw programowania.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu budowy i obsługi komputera oraz aplikacji typu MS Office

Forma i warunki zaliczenia:

wykład - zaliczenie pisemne,

pracownia specjalistyczna - zaliczenie przy komputerze

Metody dydaktyczne:

wykład, pracownia specjalistyczna

Zakres zagadnień na wykładzie:

omówienie wybranych wydarzeń historycznych związanych z rozwojem technik informatycznych, definicje najważniejszych pojęć z dziedziny informatyki, opis metod sporządzania i przykłady algorytmów oraz metod kodowania znaków we współczesnych komputerach, omówienie podziału komputerów i oprogramowania użytkowego ze względu na ich przeznaczenie; przedstawienie sposobów rozwiązania wybranych zagadnień za pomocą popularnych aplikacji, omówienie budowy i funkcji systemów operacyjnych oraz metod ich zabezpieczania; omówienie budowy komputera oraz przeznaczenia poszczególnych podzespołów, w tym metod zapisu informacji na nośnikach danych, współpracy mikroprocesora z pamięcią operacyjną; omówienie metod komunikacji za pośrednictwem współczesnych sieci komputerowych z uwzględnieniem korzyści i niebezpieczeństw wymiany informacji.

Zakres pracowni specjalistycznej:

formatowania tekstu za pomocą popularnego edytora z uwzględnieniem podziału na odpowiednie style, wstawiania obiektów, automatycznego numerowania odpowiednich elementów oraz sporządzania automatycznych spisów zawartości; metody rozwiązywania zagadnień matematycznych za pomocą popularnego arkusza kalkulacyjnego z uwzględnieniem: odwołania względnego i bezwzględnego do komórek arkusza, korzystania z funkcji warunkowych w celu podejmowania decyzji dla poprawności rozwiązania, prezentacji wyników obliczeń za pomocą wykresów, rozwiązywania zagadnień za pomocą solvera; opracowania baz danych, sortowanie baz według wybranych kryteriów, przygotowanie krótkich programów w środowisku programistycznym scilab w rozwiązaniu zagadnień matematycznych.

Literatura:

1. Metzger P.: Anatomia PC. Helion, 2009.

2. Gookin D.: Komputery PC dla Bystrzaków. Septem, 2009.

3. Murray K.: Microsoft Office 2010PL. Praktyczne podejście. Helion, 2011.

4. Krysiak K.: Sieci komputerowe. Kompendium. Helion, 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− zna podstawową terminologię komputerową

− posiada wiedzę z zakresu budowy i działania komputera

− rozumie funkcje i zadania systemów operacyjnych

− rozumie sposób działania sieci komputerowych oraz korzyści i zagrożenia w ich funkcjonowaniu

− posiada wiedzę z zakresu algorytmicznych sposobów opisu

zagadnień (matematyka, fizyka)

− posiada wiedzę z zakresu metod formatowania tekstu w popularnych edytorach tekstu

− posiada wiedzę z zakresu rozwiązywania zagadnień matematycznych za pomocą oprogramowania matematycznego (arkusze kalkulacyjne, scilab, matlab)

Umiejętności:

− rozpoznaje problemy, których rozwiązanie można przedstawić w formie algorytmu

− potrafi formatować tekst z wykorzystaniem funkcji automatyzujących działania: style formatowania, listy wielopoziomowe, spis treści, odwołania

− potrafi ułożyć algorytm rozwiązania, a następnie zapisać go w postaci formuł i funkcji w arkuszu kalkulacyjnym oraz w środowisku programistycznym

− dobiera odpowiednie funkcje i formuły przy rozwiązywania zadań w arkuszu kalkulacyjnym oraz w środowisku programistycznym (matlab, scilab)

Kompetencje społeczne:

− zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia,

− potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień z zakresu podstaw informatyki,

- znajduje zastosowania podstaw informatyki w różnych dziedzinach wiedzy, a w szczególności w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu budownictwa

− samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze i właściwie je stosuje,

− znajduje swoje miejsce grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Wykład:

Zaliczenie wykładu odbywa się w formie pisemnej i sprawdza wiedzę z zakresu:

- podstawowych pojęć z dziedziny informatyki

- budowy i działania komputera

- algorytmicznych sposobów opisu zagadnień matematycznych

- budowy i funkcjonowania systemów operacyjnych

- budowy i funkcjonowania sieci komputerowych

Student odpowiada na cztery pytania. Udzielając poprawnej odpowiedzi na: dwa pytania student uzyskuje ocenę dostateczną, na trzy pytania ocenę dobrą, na cztery pytania ocenę bardzo dobrą.

Pracownia specjalistyczna

Zaliczenie ćwiczeń praktycznych odbywa się w formie trzech sprawdzianów przy komputerze i obejmuje:

1. sprawdzenie umiejętności formatowania tekstu w formie konspektu numerowanego z wykorzystaniem poleceń automatyzujących formatowanie: style, lista wielopoziomowa, spis treści, odsyłacze,

2. sprawdzenie wiedzy z zakresu znajomości i stosowania funkcji w rozwiązywaniu zagadnień matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym: obliczanie równań wieloskładnikowych, instrukcja warunkowa, wykresy funkcji, solver

3. sprawdzenie umiejętności w pisaniu krótkich programów rozwiązujących zagadnienia matematyczne w środowisku programistycznym Scilab: instrukcja for, if, while, wykonanie wykresu podanej funkcji

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 33% punktów z każdego sprawdzianu.

sprawdzian nr 1

33% pracy obejmuje przepisanie tekstu w formie podanej przez prowadzącego, zastosowanie stylów do odpowiednich fragmentów tekstu, utworzenie spisu treści za pomocą poleceń dostępnych w programie

sprawdzian nr 2

33% pracy obejmuje rozwiązanie równań z odwołaniem względnym i bezwzględnym do komórek, rozwiązanie zadania przez zastosowanie instrukcji warunkowej oraz utworzenie wykresu podanej funkcji

sprawdzian nr 3

33% pracy obejmuje zapisanie prostego algorytmu w postaci programu komputerowego np obliczanie średniej arytmetycznej z podanych liczb lub obliczanie iloczynu liczb.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Jarosław Malesza, Adam Walendziuk, Mariola Wasil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Jarosław Malesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Jarosław Malesza, Adam Walendziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Jarosław Malesza, Adam Walendziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Jarosław Malesza, Sandra Mlonek, Adam Walendziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Krzysztof Czech, Jarosław Malesza, Adam Walendziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Jarosław Malesza, Damian Siwik, Adam Walendziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)