Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy II (rosyjski)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: MBMN03024A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy II (rosyjski)
Jednostka: Wydział Mechaniczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:Rodzaj przedmiotu:Język rosyjski,poziom B1

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum B1

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:

Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Pełny opis:

Treści programowe:

Tematyka

Wygląd zewnętrzny koleżanki, kolegi. Odzież.

Cechy charakteru.

Praca, zawód.

. Leksyka specjalistyczna.

Zagadnienia gramatyczne

Użycie form deklinacyjnych rzeczownika i przymiotnika.

. Krótka forma przymiotnika.

Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

Efekty kształcenia:

Student rozumie wypowiedzi i treść tekstów oraz poprawnie mówi i pisze w zakresie omówionych treści programowych

Literatura:

a) podstawowa:

1. A. Pado, Start.ru 2, WSiP, Warszawa 2006,

2. W. Milczarek, Język rosyjski od A do Z, Repetytorium, Kram, Warszawa 2007.

b) uzupełniająca:

Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: Joanna Nikołajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Kamińska
Prowadzący grup: Luba Nikolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)