Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia materiałów drogowych

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L21156
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia materiałów drogowych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Budownictwo drogowe, podstawy technologii materiałów i nawierzchni drogowych

Forma i warunki zaliczenia: wykład - egzamin pisemny,

ćwiczenia laboratoryjne - wykonanie sprawozdań, kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z technologią materiałów drogowych

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykłady

Charakterystyka budownictwa drogowego, materiały drogowe - klasyfikacja, wymagania. Kruszywa - cechy techniczne, technologia produkcji. Lepiszcza asfaltowe - właściwości, wymagania, metody badań. Emulsje asfaltowe.

Ćwiczenia laboratoryjne

Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych związanych z badaniami: kruszyw naturalnych i łamanych, wypełniaczy mineralnych, lepiszczy asfaltowych, mieszanek gruntowo-cementowych oraz materiałów drobnowymiarowych.

Efekty kształcenia:

Poznanie technologii produkcji materiałów drogowych i opanowanie metod badań laboratoryjnych materiałów drogowych.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Piłat J., Radziszewski P.: „Nawierzchnie asfaltowe”, WKiŁ, Warszawa 2010.

2. Ministerstwo Infrastruktury, IBDiM: "WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych", Warszawa 2008

3. Gaweł I., Kalabińska M., Piłat J.: "Asfalty drogowe", WKiŁ, Warszawa 2001.

4. Ministerstwo Infrastruktury, IBDiM: "WT-1 - Kruszywa MMA PU", Warszawa 2008.

5. Szydło A.: "Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego", Kraków 2004.

b) uzupełniająca:

1. Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.: "Technologia materiałów i nawierzchni drogowych",Warszawa 2003.

2. Błażejowski K., Styk S.: "Technologia warstw asfaltowych", WKiŁ, Warszawa 2004.

3. Lay M.G.: The handbook of road technology, 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożenna Kierus-Gogacz, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)