Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo monolityczne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L01311
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo monolityczne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Wykształcenie zdolności rozumienia procesów występujących w robotach monolitycznych. Ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy na temat zasad doboru maszyn i urządzeń do realizacji mniej i bardziej skomplikowanych elementów w technologii monolitycznej. Wykształcenie kompetencji w zakresie projektowania procesu robót monolitycznych

Główne treści programowe wykładu to: Cechy budownictwa monolitycznego. Deskowania do formowania elementów pionowych i poziomych. Nowoczesne deskowania. Betonowanie konstrukcji monolitycznych. Transport daleki i bliski mieszanki betonowej. Pielęgnacja betonu.

Ćwiczenia projektowe obejmują:

Wykonanie projektu nt.: Analiza porównawcza wariantowych rozwiązań deskowania stropu monolitycznego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Proces robót monolitycznych. Beton wg PN-EN 206 – wybrane zagadnienia dotyczące mieszanki betonowej.

2. Przegląd i charakterystyka wybranych betonów specjalnych.

Domieszki i dodatki stosowane do betonu. Mechanizmy działania domieszek.

3. Deskowanie konstrukcji betonowych. Klasyfikacja i materiały stosowane do produkcji deskowań. Nowoczesne deskowania (tracone, tunelowe, ACS).

4. Przygotowanie mieszanki betonowej. Transport mieszanki betonowej daleki i bliski.

5. Układanie mieszanki betonowej.

6. Parcie mieszanki na ściany deskowania.

7. Zagęszczanie mieszanki betonowej. Pielęgnacja betonu w okresie zimowym i letnim.

8. Ustalenie terminu rozdeskowania elementów.

9. Specjalne metody betonowania (podwodne, natryskiwanie, dwustopniowe, mieszanką samozagęszczalną).

10. Betonowanie ścian szczelinowych, tuneli, konstrukcji masywnych.

11. Nanotechnologia w budownictwie monolitycznym.

12. Recykling mieszanki betonowej.

13. Wybrane zagadnienia z recyklingu betonu.

14-15. Zaliczenie wykładu

Ćwiczenia projektowe obejmują:

Wykonanie projektu nt.: Analiza porównawcza wariantowych rozwiązań deskowania stropu monolitycznego.

Wariant I - deskowanie dźwigarkowe

- Identyfikacja procesu technologicznego

- Podział procesu na operacje i parametry oeracji

- Obliczenie i zestawienie elementów deskowania

- Dobór maszyn i urządzeń do transportu deskowań

- Kolejność montażu i demontażu deskowań wg DTR

- BIOZ przy montażu i demontażu deskowań

- Rysunki robocze

Wariant II - deskowanie panelowe

j.w.

Analiza porównawcza wariantowych rozwiązań deskowania stropu (kryteria: techniczne, czas, koszt).

Podsumowanie i wnioski

Literatura:

1) Orłowski Z. Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, PWN, 2009;

2) Jasiczak J.: Technologie budowlane II, Poznań, 2003;

3) Abramowicz M. Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, W-wa, 1982;

4) Neville A.M. Właściwości betonu. Arkady, 2007;

5) Jamroży Z.: Beton i jego technologie, PWN 2008;

6) Rowiński L. i inni.: Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN, 1986;

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty ziemne i konstrukcyjne, 2013;

8) Katalogi nowoczesnych urządzeń formujących

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot :

- Identyfikuje proces robót monolitycznych (W,P)

- Projektuje i analizuje proces realizacji robót monolitycznych (W,P)

- Dobiera optymalne zestawy deskowań do formowania wybranych elementów betonowych (W,P)

- Zna nowoczesne technologie i urządzenia do realizacji budownictwa monolitycznego (W)

- Analizuje efektywność: koszt i czas realizacji robót przy wariantowych zestawach maszyn i urządzeń formujących (P)

- Przewiduje możliwości późniejszego recyklingu konstrukcji monolitycznych w aspekcie ochrony środowiska naturalnego (W,P)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu:

zaliczenie wykładu ma formę pisemną i odbywa się na ostatnich zajęciach. Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie 51 ze 100 możliwych do zdobycia punktów.

Zaliczenie ćwiczeń projektowych:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest wykonanie w wymaganym terminie ćwiczenia projektowego oraz obrona projektu.

Skala ocen:

3,0 - 51-60%

3,5 - 61-70%

4,0 - 71-80%

4,5 - 81-90%

5,0 - 91-100%

Na ocenę końcową składają się:

- ocena z ćwiczenia projektowego - 60% (wagi)

- obrona projektu - 40% (wagi)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk, Nina Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk, Nina Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Nie

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Jak w informacjach podstawowych

Pełny opis:

Jak w informacjach podstawowych

Literatura:

Jak w informacjach podstawowych

Uwagi:

Jak w informacjach podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk, Nina Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk, Nina Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)