Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru: Żywność wygodna i funkcjonalna

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: IR2302BB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru: Żywność wygodna i funkcjonalna
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie projektowania żywności z uwzględnieniem zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia na podstawie doniesień literaturowych z ostatnich pięciu lat.

Pełny opis:

Ćwiczenia: Uwarunkowania postępu techniczno–technologicznego w produkcji żywności wygodnej i funkcjonalnej. Innowacyjne procesy technologiczne a wartość odżywcza i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Projektowanie żywności – aspekty technologiczne, prawne i etyczne. Postęp w produkcji żywności funkcjonalnej. Nowe trendy w utrwalaniu, przechowaniu i konfekcjonowaniu żywności wygodnej i funkcjonalnej.

Literatura:

1. "Biotechnologia", wyd. Wyd. Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań,

2. "Postępy Mikrobiologii", wyd. Wyd. UW Warszawa.

3. "Postępy Nauk Rolniczych", wyd. Wyd. PAN, Warszawa,

4. "Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego", wyd. Wyd. Inst. Biotechn. Przem. Rolno-Spoż. Warszawa,

5. "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.", wyd. Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków,

(Roczniki w/w czasopism i bibliograficznych baz danych z ostatnich 5 lat)

Efekty uczenia się:

Student:

EU1 zna i rozumie możliwości zastosowania nowych technologii w produkcji żywności wygodnej i funkcjonalnej

EU2 potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł o kryteriach przydatności nowych technik w doskonaleniu procesów technologicznych w projektowaniu żywności oraz produkcji żywności wygodnej i funkcjonalnej

EU3 potrafi dokonać oceny procesu projektowania żywności z uwzględnieniem wymagań jakościowych i ekonomicznych

EU4 potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, współpracować z kolegami z zespołu podczas realizacji zadań, racjonalnie ocenia wkład pracy własnej i innych

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje multimedialne (ppt, filmy), ćwiczenia audytoryjne, dyskusja.

Ćwiczenia: ocena projektu, ocena prezentacji projektu, zaliczenie pisemnie.

Ocena końcowa jest wypadkową z uzyskanych punktów z zaliczenia pisemnego lub testu pojedynczego wyboru:

• student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie osiągnął wymaganych efektów kształcenia (poniżej 50% całkowitej ilości punktów możliwych do uzyskania)

• student otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym (51-60% punktów)

• student otrzymuje ocenę dostateczną +, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym + (61-70% punktów)

• student otrzymuje ocenę dobrą, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym (71-80% punktów)

• student otrzymuje ocenę dobrą +, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym + (81-90% punktów)

• student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu bardzo dobrym (91-100% punktów)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Jolanta Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Jolanta Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Jolanta Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)