Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja i kartografia

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GP2020
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja i kartografia
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe; test końcowy

Założenia i cele przedmiotu: wykonywanie podstawowych pomiarów potrzebnych do stworzenia planu sytuacyjnego i mapy topograficznej; Stosowanie siatek kartograficznych; Czytanie mapy i przedstawianie zagospodarowania przestrzennego na mapach w róznej skali.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, pracownia specjalistyczna

Pełny opis:

Treści programowe: Rola i zadania geodezji.

Mapy i opracowania geodezyjne w miejscowym planowaniu przestrzennym.

Geodezyjna aparatura pomiarowa.

Geodezyjne układy odniesienia.

Metody odwzorowań kartograficznych.

Układy wspólrzędnych płaskich i układy wysokości.

Rachunek współrzędnych.

Pomiary sytuacyjne - osnowy geodezyjne, metody pomiarów sytuacyjnych.

Pomiary wysokościowe - osnowy wysokościowe, metody pomiarów wysokościowych (niwelacja geometryczna, niwelacja trygonometryczna),

GPS (Global Positioning System) - charakterystyka, technologie pomiarów stosowane w geodezji, aktywna sieć geodezyjna (ASG-EUPOS).

Mapy do celów gospodarczych, metody prezentacji kartograficznej.

Pomiary na mapach (wspólrzędne, długości, pola powierzchni, objętości).

Elementy fotogrametrii. Elementy teledetekcji.

Efekty kształcenia: Umiejętność wykonywanie podstawowych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i pracy na na mapach w różnej skali.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Łyszkowicz A.: Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi.

Wyd.UWM, Olsztyn 2006.

2. Jagielski A.: Geodezja I. Wyd. GEODPIS, Kraków 2005.

3. Jagielski A.: Geodezja II. Wyd. GEODPIS, Kraków 2007.

4. Elementy geodezji w pomiarach inżynierskich. Wyd.PB,

Białystok 1995. (praca zbiorowa)

b) uzupełniająca:

1. Przewłocki S.: Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych.

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kosk
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń, Waldemar Łupiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kobryń
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)