Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mapy numeryczne i pozyskiwanie danych

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GN3025
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mapy numeryczne i pozyskiwanie danych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka, geodezja i kartografia

Forma i warunki zaliczenia: sprawdzian, zaliczenie dokumentacji z zajęć

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z numeryczną infrastrukturą informacji przestrzennej, tworzeniem i treścią map numerycznych, źródłami danych do map numerycznych oraz wykorzystaniem numerycznej informacji przestrzennej w gospodarce.

Metody dydaktyczne: wykład, praca z komputerem

Pełny opis:

Treści programowe:

Mapy jako źródła danych przestrzennych.

Odwzorowania Gaussa-Krügera i Merkatora jako podstawowe odwzorowania w Polsce.

Polskie układy odniesień przestrzennych.

Infrastruktura informacji przestrzennej i SIT.

Mapy numeryczne.

Dane przestrzenne - modele danych, organizacja danych, analizy danych.

Numeryczne modele terenu - struktury danych, tworzenie i przetwarzanie, wykorzystanie.

Mapa zasadnicza (analogowa i numeryczna).

Mapa topograficzna (analogowa i numeryczna).

Nomenklatura map.

Generalizacja map.

Pozyskiwanie danych - pomiary bezpośrednie, fotogrametria, digitalizacja map analogowych.

Wybrane programy do tworzenia map numerycznych.

Pomiary i analizy przestrzenne na mapie numerycznej.

Prace planistyczne i projektowe na mapie numerycznej.

Efekty kształcenia:

Znajomość zasad tworzenia map numerycznych oraz wykorzystania zawartej na nich informacji przestrzennej.

Literatura:

a) podstawowa:

Gaździcki J.: Systemy informacji przestrzennej. PPWK, Warszawa, 1990.

Kowalczyk K.: Wybrane zagadnienia z rysunku map. Wyd. UW-M, Olsztyn, 2007.

Izdebski W.: Wykłady z przedmiotu SIT / mapa zasadnicza. (www.izdebski.edu.pl)

Osada E.: Krajowy system informacji o terenie. Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009.

Instrukcja obsługi programów WinKalk i MikroMap (www.coder.atomnet.pl)

Instrukcja obsługi programu C-Geo (www.softline.xgeo.pl)

b) uzupełniająca:

www.geoforum.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kobryń
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń, Iwona Kosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kobryń
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń, Iwona Kosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)