Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika inwestycji i podstawy kosztorysowania

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GB6044
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika inwestycji i podstawy kosztorysowania
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Fazy procesu inwestycyjnego i jego uczestnicy. Relacje pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego. Metody proste i rozwinięte oceny ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych. Analiza efektywności kosztowej. Opracowywanie przedmiaru robót na podstawie projektu budowlanego. Kalkulacja kosztów robót budowlanych. Kosztorysy inwestorskie.

Pełny opis:

Proces inwestycyjny, etapy, uczestnicy procesu inwestycyjnego ich prawa i obowiązki na podstawie ustawy Prawo budowlane. Dokumentacja dotycząca kosztów w procesie inwestycyjnym . WKI

Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji budowlanych.Metody proste i złożone.

Definicja kosztorysu,rodzaje kosztorysów,metody sporządzania , podstawy sporządzania kosztorysów, składniki ceny kosztorysowej i sposób ich wyliczania. Nakłady rzeczowe i katalogi nakładów rzeczowych. Analiza kosztorysu.

Literatura:

1. Werner W.A., Proces inwestycyjny dla architektów, Wyd. III, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007 2. Laurowski T., Kosztorysowanie w budownictwie, Wyd. KaBe, Krosno 2007

3. Werner W.A., Zarządzanie w procesie inwestycyjnym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999 4. Ryńska E. D., Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

5.Środowiskowe metody kosztorysowania robót

Efekty uczenia się:

student: opisuje fazy i uczestników procesu inwestycyjnego oraz wyjaśnia podstawowe relacje między nimi

omawia podstawowe metody oceny ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych oraz kosztorysowania w budownictwie

wykonuje, przy wykorzystaniu źródeł literaturowych i statystycznych, ocenę ekonomicznej efektywności projektu inwestycyjnego

opracowuje, na podstawie projektu budowlanego, przedmiar robót

wykonuje kalkulację kosztów określonych robót budowlanych

opracowuje prosty kosztorys inwestorski dla wybranego projektu inwestycyjnego

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY:sprawdzian pisemny zaliczający wykład

PS:

sporządzenie opracowania WKI wybranego przedsięwzięcia inwestycyjnego

sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu wybranego zakresu zadania remontowego lub inwestycyjnego

Kryteria oceny -kompletność i poprawność wykonania, umiejętność analizy i interpretacji sporządzonych opracowań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szklennik
Prowadzący grup: Jarosław Szklennik, Nina Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)