Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy budownictwa

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: D14025
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy budownictwa
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - ISR niestacjonarne I-stopnia 2 rok 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:rysunek techniczny i geometria wykreślna, Materiałoznawstwo,, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Mechanika budowli

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium pisemne z wykładu, projekt - korekty, ocena projektu i obrona projektu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą typów obiektów budowlanych, form zabudowy, wymagań terenowych oraz konstrukcją podstawowych elementów i ustrojów budowlanych. Zazaznajomienie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków. Wykształcenie umiejetności wyboru materiałów i systemów realizacji obiektów budowlanych.

Metody dydaktyczne:

Pełny opis:

Treści programowe: Wykłady -

Podstawy wiedzy o budownictwie. Zagadnienia ogólne dotyczące obiektów budowlanych. Materiały budowlane. Wymagania terenowe, funkcjonalne i estetyczne związane z danym typem budowli. Oddziaływanie obiektów budowlanych z otaczającą przestrzenią. Uwarunkowania techniczne związane z projektowaniem i konstruowaniem obiektów budowlanych. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ustroje budowlane. Elementy i ustroje konstrukcyjne: fundamenty, ściany, nadproża, stropy, schody, dachy, stropodachy. Elementy wykończeniowe i wyposażenia budynku. Instalacje budowlane.

Ćwiczenia - opracowanie projektu: a) zagospodarowanie działki; b) projekt architektoniczno-budowlany budynku rysunki i opis techniczny.

Efekty kształcenia: opisuje typy obiektów bud., wymagania terenowe, zna zasady kształtowania konstrukcji obiektów bud. identyfikuje materiały, elementy, ustroje budowlane i relacje między nimi oraz otoczeniem

Literatura:

a) podstawowa:1. Licholai L. i inni : Budownictwo ogólne.Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2008.. 2. Buczkowski W. i inni :Budownictwo ogólne.Tom 4. Konstrukcje budynków -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2009. 3. Sulewski J.: Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010. 4. Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2010. 5. Vademecum Projektanta. Praca zbiorowa pod red. P. Markiewicza. ARCHI-PLUS Kraków 2002

b) uzupełniająca:1. Tauszyński K.: Wstęp do projektowania architektonicznego. Wydawnictwo SiP. Warszawa 2003. 2. Parczewski W., Tauszyński K.: Projektowanie obiektów użyteczności publicznej. Wydawnictwo SiP. Warszawa 2000. 3. Allen E., Iano J.: Fundamentals of building construction: materials and metods. Wyd. Hoboken,NJ: Wiley & Sons, c. 2004

Efekty uczenia się:

- opisuje typy obiektów bud., formy zabudowy, wymagania terenowe i zna zasady ogólnego kształtowania konstrukcji obiektów bud.

- identyfikuje materiały, elementy, ustroje budowlane i relacje między nimi oraz otaczającą przestrzenią

- analizuje i sporządza rysunki budowlane budynków i zagospodarowania działki

- poprawnie dobiera i opisuje materiały, elementy i rozwiązania techniczne stosowane w obiektach bud. i zagospodarowaniu ich otoczenia

- przygotowuje i przedstawia prezentację ustną dot. wybranych obiektów i technologii ich wznoszenia

- potrafi korzystać z internetowych i innych źródeł baz danych

- potrafi pracować w zespole

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Dobrzycki, Mariola Wasil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irena Ickiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irena Ickiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)