Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: D12304
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika i wytrzymałość materiałów
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - ISR niestacjonarne I-stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Opracowany materiał z matematyki I i II i fizyki

Forma i warunki zaliczenia: Kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny.

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie zasad mechaniki i podstaw wytrzymałości materiałów,

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, dyskusje

Pełny opis:

Treści programowe:Rachunek wektorowy. Podstawowe pojęcia i zasady statyki. Układy sił, redukcja, warunki równowagi, połączenia. Obliczanie cięgien. Tarcie i prawa tarcia. Środki ciężkości, charakterystyki geomeryczne figur płaskich. Momenty bezwładności, osie główne, główne momenty bezwładności. Zależności pomiędzy siłami wewnętrznymi w prętach zginanych. Układy statycznie wyznaczalne. Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach prostych i przegubowych,wyznaczanie sił wewnętrznych w ramach prostych i przegubowych, wyznaczanie sił wewnętrznych w kratownicach płaskich. Założenia wytrzymałości materiałów. Określanie własności mechanicznych materiałów. Klasyfikacje konstrukcji, obciążeń, odkształceń. Ściskanie i rozciąganie - naprężenia w przekrojach poprzecznych i w przekrojach ukośnych. Skręcanie.

Kinematyka i Dynamika - zagadnienia wybrane.

Efekty kształcenia: Przygotowanie do praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów w projektowaniu i eksploatacji urządzeń dla potrzeb inżynierii środowiska.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Mechanika Techniczna. Statyka i Wytrzymałość Materiałów. T.1/ Jan Misiak.- 1999.

2. Mechanika Techniczna. Kinematyka i Dynamika. T.2/ Jan Misiak.- 1999.

3. Mechanika dla niemechaników. / Roman Bąk, Alojzy Stawinoga. 2009.

b) uzupełniająca:

1. Mechanika techniczna./Władysław Siuta. 1962.

2. Wytrzymałość materiałów./ Stanisław Rososiński. 1962.

3. Mechanika ogólna.T.1 Kinematyka i Statyka./Szczepan Borkowski.19984. Zadania z mechaniki ogólnej.T.1 Statyka/ Jan Misiak.2009

4. Zadania z mechaniki ogólnej.T.2 Kinematyka/ Jan Misiak.2009

5. Zadania z mechaniki ogólnej.T.1 Dynamika/ Jan Misiak.2009

6. Zadania z wytrzymałości materiałów./Michał E. Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński. 2002

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną teoretyczną wiedzę obejmującą zagadnienia mechaniki ciała stałego w podstawowym zakresie mechaniki newtonowskiej.

Student ma uporządkowaną teoretyczną wiedzę obejmującą elementy wytrzymałości materiałów w zakresie umożliwiającym obliczanie prostych konstrukcji inżynierskich

Student potrafi formułować zagadnienia inżynierskie w zakresie mechaniki i wytrzymałości konstrukcji inżynierskich i rozwiązać zagadnienia.

Student zna wybrane narzędzia komputerowe do wspomagania obliczeń i projektowania konstrukcji inżynierskich.

Student potrafi korzystać z literatury naukowej i technologii informatycznych w zakresie zagadnień inżynierskich i narzędzi do obliczeń i projektowania.

Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy w zakresie nauk podstawowych stosowanych do podnoszenia kompetencji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Efekty uczenia się studenta, w ramach wykładów, będą weryfikowane za pomocą zaliczenia pisemnego. Zgodnie z Regulaminem Studiów PB zaliczenie odbędzie się w dwóch terminach tj.: termin podstawowy – na ostatnich zajęciach w semestrze i termin poprawkowy – w trakcie sesji egzaminacyjnej. W ramach zaliczenia student będzie musiał udzielić odpowiedzi na pytania, które będą oceniane w skali ocen od 2 do 5. Ocena za każde pytanie będzie uzależniona od kompletności i poprawności udzielonej odpowiedzi według poniższej skali:

Poprawność odpowiedzi Ocena za

wyrażona w procentach daną odpowiedź

od 90 do 100 % 5,0

od 80 do 90 % 4,5

od 70 do 80 % 4,0

od 60 do 70 % 3,5

od 50 do 60 % 3,0

poniżej 50 % 2,0

Ocenę końcową zaliczenia z wykładów będzie stanowiła ocena zależna od średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych za poszczególne pytania według poniższej skali

Średnia arytmetyczna Ocena ostateczna

ocena z odpowiedzi na zaliczenie wykładów

powyżej 4,50 5,0

od 4,26 do 4,50 4,5

od 3,76 do 4,25 4,0

od 3,26 do 3,75 3,5

od 3,00 do 3,25 3,0

poniżej 3,0 2,0

Ćwiczenia audytoryjne

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach – zgodnie z Regulaminem Studiów PB.

2. Zaliczenie pisemne kolokwium - dwa w ciągu semestru.

W ramach kolokwium student będzie musiał obliczyć na kilka pytań, które będą oceniane w skali ocen od 2 do 5. Ocena za każde pytanie będzie uzależniona od kompletności i poprawności udzielonej odpowiedzi według poniższej skali:

Poprawność odpowiedzi Ocena za

wyrażona w procentach daną odpowiedź

od 90 do 100 % 5,0

od 80 do 90 % 4,5

od 70 do 80 % 4,0

od 60 do 70 % 3,5

od 50 do 60 % 3,0

poniżej 50 % 2,0

Ocenę ostateczną kolokwium będzie stanowiła ocena zależna od średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych za poszczególne pytania według poniższej skali

Średnia arytmetyczna Ocena ostateczna

ocena z odpowiedzi na zaliczenie wykładów

powyżej 4,50 5,0

od 4,26 do 4,50 4,5

od 3,76 do 4,25 4,0

od 3,26 do 3,75 3,5

od 3,00 do 3,25 3,0

poniżej 3,0 2,0

Ostateczna ocena z ćwiczeń audytoryjnych będzie określona na podstawie średniej ważonej z dwóch kolokwiów i obecności na ćwiczenich:

1. Kolokwia - waga 0,85

2. Obecność - waga 0,15

Ocena ostateczna będzie ustalane według poniższej skali

Średnia ważona Ocena ostateczna

od 4,75 do 5,00 5,0

od 4,25 do 4,74 4,5

od 3,75 do 4,24 4,0

od 3,25 do 3,74 3,5

od 3,00 do 3,24 3,0

poniżej 3,0 2,0

Warunkiem zaliczenia całego przedmiotu jest uzyskanie co najmniej ocen dostatecznych ze obydwu form kształcenia realizowanych w ramach tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Woroniak
Prowadzący grup: Grzegorz Woroniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Werner-Juszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Woroniak
Prowadzący grup: Grzegorz Woroniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Woroniak
Prowadzący grup: Grzegorz Woroniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Woroniak
Prowadzący grup: Grzegorz Woroniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Woroniak
Prowadzący grup: Grzegorz Woroniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Woroniak
Prowadzący grup: Grzegorz Woroniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Woroniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Woroniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krentowski
Prowadzący grup: Grzegorz Woroniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)