Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Toksykologia surowców i produktów rolno - spożywczych - Przedmiot do wyboru II

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: BT2317A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia surowców i produktów rolno - spożywczych - Przedmiot do wyboru II
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BTDM stacjonarne II - ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagrożeniami występującymi w surowcach i produktach rolno-spożywczych pod względem toksykologicznym. Przedstawienie systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Omówienie warunków techniczno-higienicznych produkcji żywności. Zajęcia przygotowujące do działalności naukowej.

Pełny opis:

Wykład: Podstawy toksykologii. Naturalne toksykanty występujące w surowcach i produktach rolno-spożywczych. Wpływ warunków przechowywania żywności i procesów technologicznych na jakość i bezpieczeństwo żywności. Toksykologia substancji dodatkowych. Rodzaje zanieczyszczeń surowców i produktów rolno-spożywczych oraz ich źródła: zanieczyszczenia biologiczne, zanieczyszczenia chemiczne, zanieczyszczenia fizyczne. Ustawodawstwo z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Zasady znakowania i pakowania żywności. Instytucje nadzorujące bezpieczeństwo żywności. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności.

Laboratorium: Analiza jakościowa wybranych toksykantów występujących w żywności.

Literatura:

1. Biernat J. i in.: Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności. Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

2. Gertig H., Duda G.: Żywność a zdrowie i prawo. PZWL, Warszawa 2006

3. Świderski F.: Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. WNT, Warszawa 1999.

4. Sikorski Z.: Chemia żywności: skład, przemiany i właściwości żywności. WNT, Warszawa 2002.

5. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu wykorzystania metod analitycznych do identyfikacji składników antyodżywczych występujących w surowcach i produktach rolno-spożywczych.

Student potrafi wykorzystać swoje umiejętności oraz zaawansowane metody badawcze do identyfikacji zanieczyszczeń oraz naturalnych toksykantów w surowcach i produktach rolno-spożywczych.

Student potrafi ocenić zagrożenia wynikające z obecności zanieczyszczeń oraz naturalnych toksykantów w surowcach i produktach rolno-spożywczych, potrafi pozyskiwać i identyfikować

Student ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji oraz formułowania opinii dotyczących zagadnień z zakresu biotechnologii oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład jest przekazem werbalnym ilustrowanym schematami, rysunkami i fotografiami z wykorzystaniem technik multimedialnych. Laboratorium – ćwiczenia praktyczne, laboratoryjne, eksperyment, obserwacja, pomiar.

Wykłady: Zaliczenie pisemne.

Laboratoria: sprawozdania z przeprowadzonych doświadczeń i analiz, kolokwia sprawdzające.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Jolanta Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Jolanta Piekut, Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut, Ewa Zapora
Prowadzący grup: Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Jolanta Piekut, Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)