Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Towaroznawstwo

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: BT1S41030
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Towaroznawstwo
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BTDZ stacjonarne I stopnia 2 rok 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętność posługiwania się terminologią i nomenklaturą związaną z zagadnieniami oceny jakości i klasyfikacji surowców oraz produktów różnych gałęzi przemysłu.

Pełny opis:

WYKŁAD: Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów różnych gałęzi przemysłu z uwzględnieniem ich właściwości fizykochemicznych, użytkowych oraz technologii pozyskiwania i przetwarzania. Analiza porównawcza produktów tej samej grupy towarowej. Charakterystyka składników żywności, dodatków funkcjonalnych i zanieczyszczeń. Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów mineralnych, organicznych, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z uwzględnieniem technologii pozyskiwania i przetwarzania, właściwości fizykochemicznych, sensorycznych.

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA: Towaroznawstwo artykułów różnych gałęzi przemysłu. Identyfikacja i charakterystyka materiałów. Czynniki warunkujące jakość, trwałość surowców i produktów różnych gałęzi przemysłu. Metody oceny jakości produktów różnych gałęzi przemysłu na zgodność z obowiązującymi wymaganiami. Towaroznawstwo żywności. Czynniki warunkujące trwałość żywności, metody utrwalania żywności. Zasady kształtowania, ochrony i oceny jakości żywności z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych, ekologicznych i prawnych.

Literatura:

1. Karpiel A.: Towaroznawstwo ogólne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005

2. Korzeniowski A..: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Cz. 1. Badanie jakości wyrobów Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006.

3. Korzeniowski A. (red.) Towaroznawstwo artykułów przemysłowych cz. III. Badania jakości wyrobów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006.

Efekty uczenia się:

EU1 Student ma wiedzę z zakresu oceny jakości i klasyfikacji surowców oraz produktów różnych gałęzi przemysłu.

EU2 Potrafi opisywać i analizować wybrane cechy jakościowe surowców oraz produktów różnych gałęzi przemysłu.

EU3 Student świadomie podchodzi do wyznaczonych zadań, umie w sposób logiczny wykorzystać swoją wiedzę na temat procesów fizykochemicznych w celu oceny zjawisk zachodzących w środowisku.

EU4 Student potrafi łączyć fakty naukowe pozwalające lepiej interpretować przemiany chemiczne mające istotne znaczenie przy opisywaniu zjawisk zachodzących w otoczeniu mających charakter zadania inżynierskiego

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania teoretycznego: wykład, pogadanka, dyskusja, opis, wyjaśnienie.

Metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności analizowania faktów naukowych, pokaz, instruktaż, autoprezentacja.

Wykład- zaliczenie pisemne; pracownia - kolokwium pisemne, ocena pracy podczas zajęć.

Zaliczenie końcowe polega na napisaniu kolokwium sprawdzającego osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, na podstawie zagadnień tematycznie związanych tematyką wykładów:

• student otrzymuje ocenę niedostateczną (2.0), jeśli nie osiągnął wymaganych efektów uczenia się (poniżej 50% całkowitej ilości punktów możliwych do uzyskania)

• student otrzymuje ocenę dostateczną (3.0), jeśli osiągnął efekty uczenia się w stopniu dostatecznym (51-60% punktów)

• student otrzymuje ocenę dostateczną + (3.5), jeśli osiągnął efekty uczenia się w stopniu dostatecznym + (61-70% punktów)

• student otrzymuje ocenę dobrą (4.0), jeśli osiągnął efekty uczenia się w stopniu dobrym (71-80% punktów)

• student otrzymuje ocenę dobrą + (4.5), jeśli osiągnął efekty uczenia się w stopniu dobrym + (81-90% punktów)

• student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5.0), jeśli osiągnął efekty uczenia się w stopniu bardzo dobrym (91-100% punktów) oraz był obecny na wszystkich zajęciach pracowni specjalistycznej.

Nieobecności usprawiedliwione powinny być odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Przy wystawianiu oceny końcowej prowadzący może również uwzględnić aktywność i zaangażowanie studenta podczas realizacji zadań dydaktycznych w czasie wykładów, pracowni specjalistycznej oraz konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Jolanta Piekut, Piotr Tarasewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Jolanta Piekut, Gabriel Siegień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Ewelina Bagińska, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Jolanta Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)