Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie w budownictwie drogowym -przedmiot fakultatywny

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: BD5011B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie w budownictwie drogowym -przedmiot fakultatywny
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne doktoranckie III-go stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny
Obieralny

Wymagania:

Metody badań i pomiarów właściwości fizyczno-chemicznych materiałów w technice IB3002

Skrócony opis:

Analityczno-empiryczne metody wymiarowania konstrukcji nawierzchni drogowych: podatnych, półsztywnych i sztywnych. Właściwości funkcjonalne oraz parametry techniczne materiałów stosowanych do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. Zaawansowane metody badawcze materiałów drogowych: mieszanek mineralno-asfaltowych o podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych oraz lepiszczy asfaltowych (asfalty modyfikowane: kopolimerem SBS, solą organo-metaliczną, miałem gumowym; modyfikowane emulsje asfaltowe; asfalty spienione)

Pełny opis:

Charakterystyka warstw konstrukcji nawierzchni drogowej - wymagania. Modele teoretyczne konstrukcji nawierzchni drogowych – model półprzestrzeni sprężystej, model ośrodka dwuwarstwowego, trzywarstwowego, model ośrodka wielowarstwowego. - 2 h

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Założenia projektowo – materiałowe. Obciążenie ruchem. Warunki gruntowo-wodne. Grupa nośności podłoża. Odwodnienie podłoża. Mrozoodporność. Rozwiązania konstrukcyjne alternatywne i specjalne. - 4h

Analityczno–empiryczne metody wymiarowania konstrukcji drogowych. Obliczeniowe modele konstrukcji drogowych. Projektowanie konstrukcji nawierzchni ze względu na odkształcenia trwałe - 2 h

Projektowanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni metodą mechanistyczną. Obciążenie. Warunki klimatyczne. Kryteria projektowe. - 2 h

Nawierzchnie o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej "Perpetual"- 1h

Lepiszcza asfaltowe. Rodzaje lepiszczy bitumicznych. Produkcja asfaltów. Skład chemiczny asfaltu. Budowa koloidalna. Klasyfikacja asfaltów. Emulsje asfaltowe. Asfalty upłynnione. Asfalty spienione. Właściwości reologiczne asfaltów. -2h

Empiryczne metody projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych: materiały, metody badań. -2h

Literatura:

Podstawowa:

1. GDDKiA, PG KID: „Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, Gdańsk 2012.

2. Godlewski D.: „Nawierzchnie drogowe”, WKiŁ, Warszawa, 2011

3. Ministerstwo Infrastruktury, IBDiM: "WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych",

Warszawa, 2010

4. Piłat J., Radziszewski P.: „Nawierzchnie asfaltowe”, WKiŁ, Warszawa, 2010

5.Orlen Asfalt: „Bitumen Handbook”, Płock 2014

Uzupełniająca:

1. Lay M.G.: The handbook of road technology, 2009

2. Szydło A.: "Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego", Kraków, 2004

Efekty uczenia się:

Student ma rozszerzoną wiedzę o aktualnie stosowanych materiałach drogowych, ma rozszerzoną wiedzę o trendach rozwojowych w dziedzinie technologii produkcji materiałów drogowych, umie projektować, oceniać właściwości funkcjonalne i parametry techniczne mieszanek mineralno-asfaltowych i mieszanek mineralno-cementowych, zna w szczegółach technologie budowy warstw konstrukcji nawierzchni drogowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – Zaliczenie:

Zaliczenie składa się z 4 pytań. Pytania są oceniane przez nauczyciela w skali 2,0-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0. Warunkiem koniecznym zdania zaliczenia jest uzyskanie minimalnej oceny 3,0 z każdego pytania. Oceny końcowe: 3,0 (od 12 do 13 pkt.); 3,5 (od 13,5 do 14,5 pkt.); 4,0 (od 15 do 16 pkt); 4,5 (od 16,5 do 18pkt.); 5,0 (od 18,5 do 20pkt).

Zaliczenie należy zdać bez korzystania z materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z innymi osobami. Zaliczenie trwa ok. 60 minut.

W przypadku prowadzenia zajęć indywidualnych bądź spotkań konsultacyjnych student przedstawia opracowanie (projekt) dotyczący zagadnień technologii budowy infrastruktury drogowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)