Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia materiałów drogowych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B36354
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia materiałów drogowych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Budownictwo drogowe
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia, 3 rok 6 semestr
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 3 rok 6 semestr, ścieżka dypl.: budownictwo drogowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Materiały drogowe - klasyfikacja, wymagania. Kruszywa - cechy techniczne, technologia produkcji. Lepiszcza asfaltowe - właściwości, metody badań. Mieszanki mineralno-asfaltowe

- charakterystyka, rodzaje. Właściwości betonu cementowego stosowanego w budownictwie drogowym. Technologia produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych i betonu cementowego.

Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka budownictwa drogowego. Terminologia. Klasyfikacja materiałów drogowych. Wymagania techniczne stawiane materiałom drogowym. -2h

Naturalne materiały kamienne - skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Kruszywa drogowe. Kruszywa naturalne i łamane. Technologia produkcji kruszyw drogowych. Wypełniacze mineralne. Kruszywa sztuczne. - 4h

Badania laboratoryjne kruszyw drogowych – 2h

Lepiszcza asfaltowe. Rodzaje lepiszczy bitumicznych. Produkcja asfaltów. Skład chemiczny asfaltu. Budowa koloidalna. Klasyfikacja asfaltów. Emulsje asfaltowe. Asfalty upłynnione. Asfalty spienione. Właściwości reologiczne asfaltów. – 4h

Badania laboratoryjne asfaltów – 2h

Usystematyzowanie zagadnień projektowania składu mieszanek mineralno-asfaltowych: mieszanka mineralna, optymalna zawartość lepiszcza asfaltowego. Rodzaje MMA, materiały, metody badań, technologia produkcji -4h

Badania laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych – 2h

Podbudowy nawierzchni drogowych – stabilizacja gruntów wapnem, podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowana hydrospoiwami, podbudowa z mieszanki m-c-e – materiały, wymagania, projektowanie, metody badań, technologia wykonania. – 4h

Badania laboratoryjne podbudów drogowych – 2h

Materiały z recyklingu – 2h

Drobnowymiarowe i prefabrykowane elementy drogowe – 2h

Ćwiczenia Laboratoryjne:

Wstęp do przedmiotu. Omówienie zakresu ćwiczeń laboratoryjnych i zapoznanie studentów z regulaminem porządkowym laboratorium drogowego i zasadami BHP. Badania kruszyw drobnych - skład ziarnowy wybranych kruszyw drobnych, wskaźnik piaskowy, zawartość cząstek ilastych za pomocą wskaźnika błękitu metylenowego, gęstość kruszywa, kanciastość kruszywa drobnego - 6h

Badania kruszyw grubych - skład ziarnowy, wskaźnik kształtu, zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej, gęstość ziaren, gęstość nasypowa i jamistość, odporność na rozdrabnianie, odporność na ścieranie (mikro-Deval), polerowalność kamienia - 10h

Badanie wypełniaczy - uziarnienie, jakość pyłów, zawartość wody, przyrost temperatury mięknienia - 2h

Badania lepiszczy asfaltowych - stopień penetracji, temperatura mięknienia, energia odkształcenia, lepkość dynamiczna, karta jakości asfaltu - 4h

Badania mieszanek stabilizowanych cementem - uziarnienie mieszanki mineralnej, badanie Proctora, obliczenie ilości składników mieszanki stabilizowanej cementem, wykonanie i pielęgnacja próbek walcowych - 4h

Badanie wytrzymałości na ściskanie próbek z mieszanek mineralnych stabilizowanych cementem - badanie wytrzymałości na ściskanie, projekt stabilizacji gruntu cementem - 2h

Podsumowanie i analiza uzyskanych wyników badań. Kolokwium zaliczeniowe - oddanie sprawozdań, kolokwium zaliczeniowe - 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Piłat J., Radziszewski P.: „Nawierzchnie asfaltowe”, WKiŁ, Warszawa, 2010

2. GDDKiA: "WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych", Warszawa, 2014

3. Gaweł I., Kalabińska M., Piłat J.: "Asfalty drogowe", WKiŁ, Warszawa, 2001

4. GDDKiA: "WT-1 - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych ", Warszawa 2014

5. Szydło A.: "Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego", Kraków, 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.: "Technologia materiałów i nawierzchni drogowych", Warszawa, 2003

2. Błażejowski K., Styk S.: "Technologia warstw asfaltowych", WKiŁ, Warszawa, 2004

3. Lay M.G.: The handbook of road technology, 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

- opisuje funkcje materiałów do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej

- zna procesy technologiczne produkcji materiałów drogowych

- umie projektować mieszanki mineralno-asfaltowe i mieszanki mineralno-cementowe

- potrafi wykonać podstawowe badania laboratoryjne, mieszanek mineralno-asfaltowych i mieszanek mineralno-cementowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Egzamin pisemny składa się z 4 pytań. Pytania są oceniane przez nauczyciela w skali 2,0-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0. Warunkiem koniecznym zaliczenia jest uzyskanie minimalnej oceny 3,0 z każdego pytania. Oceny końcowe: 3,0 (od 12 do 13 pkt.); 3,5 (od 13,5 do 14,5 pkt.); 4,0 (od 15 do 16 pkt); 4,5 (od 16,5 do 18pkt.); 5,0 (od 18,5 do 20pkt).

Egzamin należy zdać bez korzystania z materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z innymi osobami. Zaliczenie trwa ok. 60 minut.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1 Potrafi wykonać podstawowe badania właściwości materiałów drogowych: lepiszczy, kruszyw, mieszanek kruszywowych.

2. Potrafi zaprojektować skład agregatu mieszanek stabilizowanych cementem.

3 Umie poprawnie zaprojektować serię próbek badawczych do oceny cech technicznych materiałów drogowych i optymalizacji ilości cementu mieszanek stabilizowanych cementem.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4 Spełnia wymagania punktów 1-3.

5 Potrafi z uzasadnieniem przedstawić optymalny skład projektowanych mieszanek stabilizowanych cementem.

6 Potrafi przeprowadzić dodatkowe badania materiałów drogowych takich jak: energia odkształcenia lepiszczy, badania odporności na rozdrobnienie i odporności na polerowanie kruszyw. Potrafi przeprowadzić badania wytrzymałości na ściskanie mieszanek stabilizowanych cementem.

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

7 Spełnia wymagania punktów 1-6.

8 Potrafi z uzasadnieniem zakwalifikować przydatność do zastosowania budowy konstrukcji nawierzchni drogowej badane materiały drogowe w zależności od kategorii ruchu.

9 Umie poprawnie zinterpretować wyniki badań przeprowadzanych dla mieszanek stabilizowanych cementem oraz zna technologię wbudowywania ich w konstrukcję nawierzchni drogowej. Ocenia, jakim parametrom powinny odpowiadać materiały drogowe wbudowane w konstrukcję nawierzchni drogowej w odniesieniu do uzyskanych wyników badań laboratoryjnych.

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymają studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-3 oraz 4-6 w stopniu bardzo dobrym lub dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gierasimiuk
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Roman Pacholak, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gierasimiuk
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)