Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo monolityczne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B2S11002
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0730) Architektura i budownictwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Budownictwo monolityczne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne II-go stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Wykształcenie zdolności rozumienia procesów występujących w robotach monolitycznych i przemian zachodzących w mieszance betonowej. Ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy na temat zasad doboru metod, maszyn i urządzeń do prawidłowej realizacji robót monolitycznych w aspekcie trwałości betonu. Wykształcenie kompetencji w zakresie projektowania i nadzorowania prawidłowej realizacji procesu robót monolitycznych.

Pełny opis:

Wykład: Proces robót monolitycznych – procesy proste i pomocnicze. Deskowania – klasyfikacja, wymagania, błędy przy doborze deskowań. Deskowania specjalne, np. tunelowe, tracone, ACS. Przygotowanie mieszanki betonowej – węzły betoniarskie (podział i charakterystyka). Nowoczesne betonownie mobilne. Transport daleki i bliski mieszanki betonowej. Warunki układania betonu. Parcie mieszanki betonowej na deskowanie. Zagęszczanie betonu. Specjalne metody betonowania (natryskiwanie, betonowanie podwodne, dwuetapowe). Pielęgnacja betonu w warunkach zimowych i letnich. Betonowanie konstrukcji masywnych i ścian szczelinowych. Nanotechnologia w betonie. Recykling mieszanki betonowej.

Ćwiczenia projektowe - projekt dotyczący analizy porównawczej wariantowych rozwiązań deskowania stropu monolitycznego.

Literatura:

1. Orłowski Z. Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

2. Bajorek G. Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania. Kraków, Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2017.

3. Kurdowski W. Chemia cementu i betonu. Kraków, Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010.

4. Rowiński L. i inni. Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. Warszawa, PWN, 1986.

5. Beton: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność: PN-EN 206. Warszawa, Polski Komitet Normalizacyjny, 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Kiernożycki W. Betonowe konstrukcje masywne - Teoria, Wymiarowanie, Realizacja. Kraków, Polski Cement Sp. z o.o., 2003.

2. Neville A.M. Właściwości betonu. Warszawa, Arkady, 2007.

3. Abramowicz M. Roboty betonowe na placu budowy. Warszawa, Arkady, 1982.

4. Januszewski M. Beton towarowy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Efekty uczenia się:

EU1 - Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu technologii robót monolitycznych

EU2 - Zna i rozumie w rozszerzonym stopniu zasady analizy i projektowania procesów prostych w złożonym procesie robót monolitycznych. Dobiera maszyny i urządzenia do poszczególnych procesów. Potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań i ocenić te rozwiązania.

EU3- W rozszerzonym zakresie zna zasady normowe oraz wytyczne dotyczące projektowania procesów w robotach monolitycznych w aspekcie trwałości betonu. Zna zasady BiOZ.

EU4 - Zna główne tendencje rozwojowe w budownictwie monolitycznym. Zna nowoczesne technologie i urządzenia niezbędne do realizacji budownictwa monolitycznego

EU5 - Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji złożonego procesu robót monolitycznych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

EU6 - Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów z zakresu budownictwa monolitycznego oraz odpowiedzialnego wypełniania obowiązków zawodowych i ciągłego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Wykład informacyjny, wykład problemowy

Projekt: metoda projektów, dyskusja w zespołach roboczych

Zaliczenie wykładu: forma pisemna, można uzyskać od 0 do 100 pkt. Zakres punktów odpowiadający danej ocenie podano w zasadach zaliczania.

Zaliczenie projektu:

Podstawą otrzymania oceny pozytywnej jest wykonanie i pisemna obrona projektu.

Podstawą otrzymania oceny dostatecznej jest uzyskanie minimum 51 ze 100 możliwych do zdobycia punktów (zarówno za projekt jak i za jego obronę).

Na ocenę końcową składają się:

- ocena z ćwiczenia projektowego - 50% (wagi)

- obrona projektu - 50% (wagi)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Roman Pacholak, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)