Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i ekonomika robót drogowych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B2N221239
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i ekonomika robót drogowych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

WYKŁAD

Podstawy i metody organizacji oraz ekonomiki robót drogowych.

Planowanie, przedmiarowanie i kosztorysowanie robót drogowych.

Szacowanie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych.

PROJEKT

Projekt organizacji budowy odcinka drogi (roboty ziemne, konstrukcja nawierzchni drogowej) wraz z wyceną poszczególnych robót.

Pełny opis:

WYKŁAD

Specyfika organizacji robót drogowych.

Podstawy i metody organizacji robót drogowych.

Harmonogramy w planowaniu robót drogowych.

Zadania i przedmiot badań ekonomiki budownictwa.

Szacowanie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych.

Metody wyceny obiektów budownictwa komunikacyjnego.

Określenie wartości kosztorysowej inwestycji.

Rodzaje kosztorysów.

PROJEKT

Projekt organizacji budowy odcinka drogi obejmujący przedmiar robót, dobór składu brygad roboczych, określenie czasu trwania poszczególnych operacji, sieć zależności i harmonogram robót a także wycena poszczególnych robót.

Literatura:

1. Kowalczyk Z., Zabielski J., "Kosztorysowanie i normowanie w

budownictwie", WSiP, Warszawa, 2008

2. Katalogi Nakładów Rzeczowych (najczęściej stosowane w budownictwie

drogowym)

3. Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych

4. Niebieska Księga – Infrastruktura drogowa, 2015

5. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych

i mostowych dla dróg gminnych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

Warszawa 2008

6. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych

i mostowych dla dróg powiatowych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

Warszawa 2008

7. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych

i mostowych dla dróg wojewódzkich. Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Prawidłowo stosuje do robót drogowych metody organizacji pracy. Umie sporządzić harmonogram realizacji robót drogowych. Potrafi ocenić efektywność ekonomiczną inwestycji drogowej Zna metody wyceny obiektów budownictwa komunikacyjnego. Potrafi sporządzić kosztorys inwestycji drogowej.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Zaliczenie pisemne wykładu złożone z 5 pytań opisowych dotyczących treści programowych. Oceny końcowe:

3,0 (poprawne odpowiedzi na 3 spośród 5 pytań)

4,0 (poprawne odpowiedzi na 4 spośród 5 pytań)

5,0 (poprawne odpowiedzi na 5 pytań)

Oceny 3,5 oraz 4,5 otrzymują studenci, którzy spełniają wymagania odpowiednio dla 3,0 i 4,0 w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo spełniają częściowe wymagania z poziomu wyższego.

PROJEKT

Wykonany poprawnie projekt organizacji budowy odcinka drogi obejmujący przedmiar robót, dobór składu brygad roboczych, określenie czasu trwania poszczególnych operacji, sieć zależności

i harmonogram robót a także wycena poszczególnych robót.

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1) Poprawnie sporządza przedmiar

2) Prawidłowo dobiera skład brygad roboczych

3) Właściwie określa czas trwania czynności

4) Potrafi wykonać sieć zależności i harmonogram robót

5) Umie sporządzić kosztorys inwestycji drogowej

Na ocenę dobrą (4,0) student:

6) Spełnia wymagania punktów 1 ÷ 5

7) Umiejętnie analizuje i interpretuje wykonane części składowe projektu organizacji budowy odcinka drogi

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) student:

8) Spełnia wymagania punktów 1 ÷ 7

9) Potrafi sporządzić wielowariantowe rozwiązania wymagane w p. 2 i 4.

Oceny 3,5 oraz 4,5 otrzymują studenci, którzy spełniają wymagania odpowiednio dla 3,0 i 4,0 w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo spełniają częściowe wymagania z poziomu wyższego.

Kolokwium zaliczeniowe złożone z 10 pytań testowych dotyczących treści programowych. Oceny końcowe:

3,0 ( 6 pkt.)

3,5 ( 7 pkt.)

4,0 ( 8 pkt.)

4,5 ( 9 pkt.)

5,0 ( 10 pkt.)

Elementy i wagi wpływające na ocenę końcową: projekt - 75 %, kolokwium zaliczeniowe - 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ołdakowska
Prowadzący grup: Patryk Dobrzycki, Ewa Ołdakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)