Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nawierzchnie drogowe

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B1S61251
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nawierzchnie drogowe
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Budownictwo drogowe
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia, 3 rok 6 semestr, spec. Budownictwo Drogowe
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 3 rok 6 semestr, ścieżka dypl.: budownictwo drogowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zagadnieniami projektowania nawierzchni drogowych i ich wzmocnień.

Treści programowe:

Wykład

Charakterystyka warstw konstrukcji nawierzchni drogowej - wymagania. Katalogi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz sztywnych: założenia projektowo – materiałowe, obciążenie ruchem, warunki gruntowo-wodne, grupa nośności podłoża gruntowego, odwodnienie podłoża gruntowego, warunek mrozoodporność konstrukcji drogi, wybór typu konstrukcji nawierzchni drogowej. Technologia wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Nawierzchnie z betonu cementowego –projektowanie i technologia wykonania. Technologie wzmacniania nawierzchni drogowych - metoda ugięć.

Projekt

Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych według Katalogów typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz sztywnych. Projektowanie wzmocnień konstrukcji nawierzchni drogowych metodą ugięć.

Pełny opis:

Wykłady:

Rodzaje konstrukcji nawierzchni drogowych. Charakterystyka warstw konstrukcji nawierzchni drogowej - wymagania. - 2h

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Założenia projektowo – materiałowe. Obciążenie ruchem. Warunki gruntowo-wodne. Grupa nośności podłoża. Odwodnienie podłoża. Mrozoodporność. Wybór konstrukcji nawierzchni. - 4h

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Założenia projektowo – materiałowe. Obciążenie ruchem. Warunki gruntowo-wodne. Grupa nośności podłoża. Odwodnienie podłoża. Mrozoodporność. Wybór konstrukcji nawierzchni. - 4h

Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych wg metody SPDM – 2h

Technologia wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych -3h

Nawierzchnie z betonu cementowego –projektowanie i technologia wykonania - 2h

Technologia wykonywania warstw podbudowy z mieszanek kruszyw stabilizowanych mechanicznie – 2h

Technologia wykonywania warstw podbudowy z mieszanek kruszyw stab. hydrospoiwami – 2h

Technologie recyklingu do budowy warstw nawierzchni drogowych – 2h

Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji nawierzchni drogowej – 2h

Konstrukcje nawierzchni drogowych z elementów drobnowymiarowych - 2h

Projektowanie wzmacniania nawierzchni drogowych - metoda ugięć– 3h

Ćwiczenia projektowe:

Projektowanie konstrukcji nawierzchni według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Ocena obciążenia ruchem. Odwodnienie podłoża. Określenie grupy nośności podłoża. Wybór konstrukcji nawierzchni. Sprawdzenie warunku mrozoodporności. - 4h

Projektowanie konstrukcji nawierzchni według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”. Ocena obciążenia ruchem. Odwodnienie podłoża. Określenie grupy nośności podłoża. Wybór konstrukcji nawierzchni. Sprawdzenie warunku mrozoodporności. -2h

Opracowanie 4 wariantów konstrukcji nawierzchni podatnych (różne podłoża, różne układy warstw konstrukcji) – 2h

Opracowanie 4 wariantów konstrukcji nawierzchni półsztywnych (różne podłoża, różne układy warstw konstrukcji) – 2h

Opracowanie 4 wariantów konstrukcji nawierzchni sztywnych (różne podłoża, różne układy warstw konstrukcji) – 2h

Projektowanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowych metodą ugięć – 3h

Literatura:

1. GDDKiA: „Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, Warszawa 2014, (www.gddkia.gov.pl).

2. GDDKiA: „Katalog typowych konstrukcji sztywnych, Warszawa 2014 (www.gddkia.gov.pl).

3. GDDKiA: „Katalog przebudów i remontów konstrukcji nawierzchni podatnych

i półsztywnych”. Warszawa 2013 (www.gddkia.gov.pl).

4. Piłat J., Radziszewski P.: "Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych”, WKiŁ, Warszawa, 2015.

5. Szydło A.: „Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego”, Kraków 2004.

6. Lay M.G.: The handbook of road technology, 2009.

7. Edel R.: Odwodnienie dróg, WKiŁ, Warszawa, 2010.

Efekty uczenia się:

Zna zagadnienia związane z problematyką projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych

Umie projektować konstrukcje podatne, półsztywne i sztywne nawierzchni drogowych wg metod katalogowych

Umie projektować wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowych wg metody ugięć

Opisuje technologie budowy warstw konstrukcji nawierzchni drogowych

Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy naukowe zagadnień związanych z projektowaniem warstw w konstrukcji nawierzchni drogowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne

Projekt - wykonanie zadań projektowych, ustna obrona zadań projektowych

Wykład

Zaliczenie pisemne składa się z 4 pytań. Pytania są oceniane przez nauczyciela w skali 2,0-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0. Warunkiem koniecznym zdania egzaminu jest uzyskanie minimalnej oceny 3,0 z każdego pytania. Oceny końcowe: 3,0 (od 12 do 13 pkt.); 3,5 (od 13,5 do 14,5 pkt.); 4,0 (od 15 do 16 pkt); 4,5 (od 16,5 do 18pkt.); 5,0 (od 18,5 do 20pkt).

Zaliczenie wykładu należy zdać bez korzystania z materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z innymi osobami. Egzamin trwa ok. 90 minut.

Ćwiczenia projektowe:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1 Oblicza poprawnie kategorię ruchu drogowego w danym okresie obliczeniowym.

2 Umie poprawnie zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej lub jej wzmocnienie metodami katalogowymi i mechanistycznymi. Zna parametry techniczne warstw konstrukcyjnych w nawierzchni drogowej.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

3 Spełnia wymagania punktów 1-3.

4 Potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej metodami katalogowymi w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych oraz prawidłowo zastosować dodatkowe warstwy odsączającą i odcinającą.

5 Potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej lub jej wzmocnienie w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych oraz prawidłowo zastosować dodatkowe warstwy konstrukcyjne.

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

6 Spełnia wymagania punktów 1-6.

7 Potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej lub jej wzmocnienie stosując metody SPDM lub LCPC.

8 Potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej lub jej wzmocnienie stosując podział rocznego okresu eksploatacji nawierzchni drogowej przypisując odpowiednie parametry warstw konstrukcyjnych nawierzchni analizowanym okresom eksploatacyjnym.

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymają studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-3 oraz 4-6 w stopniu bardzo dobrym lub dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

W sytuacji ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zaliczenia będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady zaliczeń nie ulegają zmianie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)