Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo drogowe

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B1N51036
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo drogowe
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD niestacjonarne I-ego stopnia piąty semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Podstawy projektowania i budowy nawierzchni drogowych. Ogólne zagadnienia wykonywania drogowych robót ziemnych. Elementy odwodnienia dróg. Technologiczne aspekty wykonania warstw konstrukcji nawierzchni drogowych. Technologia produkcji materiałów drogowych. Oznaczenia laboratoryjne podstawowych właściwości materiałów drogowych.

Pełny opis:

Wykłady:

Rys historyczny budownictwa drogowego. -1h

Charakterystyka konstrukcji nawierzchni podatnych, półsztywnych, sztywnych.-1h

Materiały stosowane w budownictwie drogowym i technologia ich produkcji. -1h

Charakterystyka robót ziemnych. Grunty jako materiały budowlane. Przygotowanie podłoża gruntowego. -1h

Technologia robót ziemnych wykonywanych koparkami, spycharkami, zgarniarkami, równiarkami. Zagęszczanie.-1h

Technologia wykonywania podbudów. -1h

Kruszywa i lepiszcza asfaltowe - technologia produkcji. -1h

Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych i mieszanek mineralno-cementowych. -1h

Technologia wykonywania nawierzchni drogowych. Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowych.-2h

Ćwiczenia projektowe:

Projekt konstrukcji nawierzchni drogowych wg metod katalogowych:

- Obliczenia ruchu drogowego - 2h

- Oznaczenie grupy nośności podłoża gruntowego -2h

- Dobór warstw podbudowy pomocniczej -2h

- Dobór warstw górnych konstrukcji drogowej -2h

- Skompletowanie 4 konstrukcji drogowych, odporność na wysadziny -2h

Ćwiczenia laboratoryjne:

Badania lepiszczy asfaltowych- penetracja, temperatura mięknienia metodą PiK, lepkość dynamiczna.-1h

Badania materiałów kamiennych - skład ziarnowy kruszyw, zawartość ziarn niekształtnych, wskaźnik piaskowy, zawartość zanieczyszczeń obcych. -1h

Przygotowanie składników do wykonania próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych. -1h

Wykonanie próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych w ubijaku Marshalla -1h

Badanie gęstości objętościowej zagęszczonych próbek z mieszanki mineralno -asfaltowej. Określanie gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej. -1h

Określenie optymalnej zawartości asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej.-1h

Wykonanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem do badań optymalizacji ilości cementu do stabilizacji -1h

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem -1h

Określenie optymalnej zawartości cementu do stabilizacji gruntu. Opracowanie końcowe wyników badań -2h

Literatura:

Piłat J., Radziszewski P.: "Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych”; WKiŁ, Warszawa, 2015.

Głażewski M., Nowocień E., Piechowicz K.: Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, WKiŁ, Warszawa, 2010.

Ministerstwo Infrastruktury, IBDiM: "WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych", Warszawa, 2014, (www.gddkia.gov.pl).

Ministerstwo Infrastruktury, IBDiM: "WT-1 – Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych", Warszawa, 2014, (www.gddkia.gov.pl).

Edel R.: Odwodnienie dróg, WKiŁ, Warszawa, 2010.

Lay M.G.: The handbook of road technology, 2009.

Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43, poz. 430.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

- identyfikuje problemy związane z budownictwem drogowym,

- identyfikuje maszyny i urządzenia w procesie budowy korpusu drogowego,

- sporządza schemat technologiczny procesu produkcyjnego materiałów drogowych,

- zna podstawy projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- potrafi wykonać podstawowe badania laboratoryjne materiałów drogowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Zaliczenie wykładu polega na rozwiązaniu 10-u pytań testowych. Każde pytanie jest punktowane przez nauczyciela w skali 0-1. Warunkiem koniecznym zaliczenia wykładów jest uzyskanie minimalnej liczy punktów - 6. Oceny końcowe: 3,0 - 6 pkt.; 3,5 - 7 pkt.; 4,0 - 8 pkt; 4,5 - 9pkt.); 5,0 10pkt.

Zaliczenie należy zdać bez korzystania z materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z innymi osobami. Zaliczenie trwa ok. 30 minut.

Ćwiczenia projektowe:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1 Oblicza poprawnie kategorię ruchu drogowego w danym okresie obliczeniowym.

2 Umie poprawnie zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej metodą katalogową i potrafi wyznaczyć wzmocnienie metodą ugięć.

3 Zna zasady poprawnego doboru składu mieszanek mineralno-asfaltowych.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4 Spełnia wymagania punktów 1-3.

5 Potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej metodami katalogowymi w utrudnionych warunkach gruntowo-wodnych. Zna podstawowe parametry techniczne warstw konstrukcyjnych w nawierzchni drogowej.

6 Potrafi zaprojektować wzmocnienie nawierzchni drogowej z zastosowaniem warstwy pośredniej.

7 Umie poprawnie skorygować krzywą uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych.

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

8 Spełnia wymagania punktów 1-7.

9 Potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej metodami katalogowymi w utrudnionych warunkach gruntowo-wodnych oraz prawidłowo zastosować dodatkowe warstwy odsączającą i odcinającą.

10 Potrafi zaprojektować wzmocnienie nawierzchni drogowej z zastosowaniem warstwy pośredniej z uwzględnieniem minimalnego pakietu warstw asfaltowych.

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymają studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-3 oraz 4-7 w stopniu bardzo dobrym lub dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1 Potrafi zrobić naważki mieszanki mineralnej na podstawie skład agregatu mineralnego mieszanek mineralno-asfaltowych.

2 Potrafi przyjąć minimalną zawartość asfaltu w mieszankach mineralno-asfaltowych .

3 Umie wykonać podstawowe oznaczenia laboratoryjne dla asfaltów, kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4 Spełnia wymagania punktów 1-3.

5 Potrafi z uzasadnieniem przedstawić optymalny skład projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych.

6 Umie zinterpretować (w dobrym stopniu) badania laboratoryjne uzyskane dla asfaltów, kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

7 Spełnia wymagania punktów 1-6.

8 Umie poprawnie zinterpretować wyniki badań przeprowadzanych dla mieszanek mineralno-asfaltowych oraz zna technologię wbudowywania MMA w konstrukcję nawierzchni drogowej. Ocenia, jakim parametrom powinny odpowiadać mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowane w konstrukcję nawierzchni drogowej w odniesieniu do uzyskanych wyników badań laboratoryjnych (projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych).

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymają studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-3 oraz 4-6 w stopniu bardzo dobrym lub dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

W trybie on-line stosowana jest taka sama forma zaliczania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)