Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundamentowanie

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B06134
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fundamentowanie
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BUD niestacjonarne pierwszego stopnia 3 rok 6 semestr -ścieżka konstrukcje budowlane
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Budownictwo drogowe
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Konstrukcje budowlane
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Realizacja i eksploatacja budynków
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, mechaniki gruntów i konstrukcji betonowych

Forma i warunki zaliczenia: wykład - pisemny i ustny egzamin, ćwiczenia projektowe - zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: nabycie umiejętności projektowania posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków posadowienia oraz modelowania i wymiarowania fundamentów

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia projektowe - wykonanie indywidualnych projektów

Pełny opis:

Treści programowe: Rodzaje fundamentów stosowanych w budownictwie. Fundamenty bezpośrednie. Ławy, stopy, ruszty, pyty i skrzynie fundamentowe. Kształtowanie i wymiarowanie fundamentów. Technologia wykonywania, odwadniania i zabezpieczania ścian wykopów. Fundamentowanie głębokie. Fundamenty na palach. Studnie i kesony. Konstrukcje oporowe. Ścianki szczelne. Ścianki szczelinowe. Nasypy. Wzmacnianie gruntu. Wymiana gruntu. Wstępna konsolidacja. Dreny pionowe. Kolumny kamienne. Zagęszczanie udarami o dużej energii i wybuchami. Techniki zbrojenia gruntu. Zastrzyki. Iniekcja strumieniowa. Gwoździe i kotwy. Wzmacnianie fundamentów

Efekty kształcenia: uzyskanie wiedzy i umiejętności projektowania posadowienia różnego typu budowli oraz modelowania i wymiarowania fundamentów

Literatura:

a) podstawowa:

Wiłun Z.: Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, W-wa 2000

B.Rossiński: Fundamentowanie, Arkady, W-wa 1978

PN-EN 1997-1(-2): Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, część 1: Zasady ogólne, część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sorężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, PKN,

b) uzupełniająca:

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M.: Fundamentowanie, Wyd. Politechniki Warszawskiej, W-wa 1999

Biernatowski K. i in.: Fundamentowanie, Arkady, W-wa 1988

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 205 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 205 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Sylwia Szerakowska, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe 210 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 45 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Wojciech Konopacki, Maria Sulewska, Zenon Szypcio, Janina Wnorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)