Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika inwestycji i podstawy kosztorysowania

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B06011
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika inwestycji i podstawy kosztorysowania
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD niestacjonarne I-ego stopnia szósty semestr
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Konstrukcje budowlane
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Realizacja i eksploatacja budynków
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Definicja inwestycji . Dokumentacja inwestycyjna dotycząca kosztów. WKI - wartość kosztorysowa Inwestycji. Kosztorysowanie.Normowanie techniczne w budownictwie. Rachunek efektywności inwestycji.

Pełny opis:

Definicja inwestycji i źródła pochodzenia środków na inwestycje. Omówienie kosztów ponoszonych w trakcie procesu inwestycyjnego . Dokumentacja inwestycyjna dotycząca kosztów . WKI - wartość kosztorysowa Inwestycji. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z kosztorysowaniem: kosztorys, nakłady rzeczowe, katalogi, rodzaje kosztorysów. Metody sporządzania kosztorysów. Struktura ceny kosztorysowej. Normowanie techniczne w budownictwie. Struktura czasu zmiany roboczej. Definicje i wzory normy czasu, normy wydajności i normy zużycia materiałów. Wprowadzenie do zasad rachunku efektywności inwestycji. Formuły rachunku efektywnościowego.

Literatura:

1. Czesław Uhma - Ekonomika budownictwa (2003r.)

2. Teresa Zajączkowska - Kalkulacja kosztorysowa w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie (1999r.)

3. Zdzisław Kowalczyk , Marian Czarkowski – Kosztorysowanie w budownictwie (1995r.)

4. Procedura dochodzenia do kosztorysowej ceny umownej w budownictwie – wydawnictwo Warszawskiej Szkoły Zarządzania im. Karola Adamieckiego (1991r.)

5. Środowiskowe zasady obliczania wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych.

6. Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych – ogólne zasady i wzorce kosztorysowania.

7. Poradnik doradcy majątkowego – Ocena efektywności inwestycji rzeczowych

8. Akty prawne i rozporządzenia :

• Ustawa „PRAWO BUDOWLANE”

• Ustawa „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 02.09.2004r. w sprawie szczegółowegozakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r nr. 202 , poz. 2072 )

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych koszów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

Efekty uczenia się:

ma niezbędną wiedzę na temat kosztów ponoszonych w procesie inwestycyjnym i metod ich wyliczania w poszczególnych jego etapach

identyfikuje koszty ponoszone w trakcie realizacji prac wykonawczych z kosztami wyliczonymi w dokumentacji kosztowej

umie sporządzić kosztorys robót budowlanych obiektu inwestycyjnego i indentyfikuje koszty ponoszone z kosztami wyliczonymi

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny potwierdzający opanowanie wiedzy przekazanej w trakcie wykładów

PS: poprawnie sporządzony przedmiar robót i kosztorys( kompletność i zgodność z podanymi zasadami)

umiejętność interpretacji wyliczonych wartości, wiedza na temat roli kosztorysu w procesie realizacji robót z podaniem przykładów w oparciu o sporządzony kosztorys

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 205 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 205 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szklennik
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka, Jarosław Szklennik, Nina Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szklennik
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka, Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szklennik
Prowadzący grup: Aneta Jabłońska, Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk, Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk, Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Lisowski, Edyta Pawluczuk, Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)