Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski V

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B05005R22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski V
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum B1

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach. Egzamin.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Pełny opis:

Treści programowe:Tematyka

Powtórzenie, uzupełnienie i utrwalenie omówionej leksyki w semestrach I-IV.

Teksty specjalistyczne.

Zagadnienia gramatyczne

Utrwalenie poznanych struktur morfologicznych i syntaktycznych na bazie omawianych tekstów.

Efekty kształcenia:Student rozumie wypowiedzi i treść tekstów oraz poprawnie mówi i pisze w zakresie omówionych treści programowych.

Literatura:

a) podstawowa:M.Cieplicka, D.Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne. Cz.1 Wagros, Poznań 2007; cz.2 Wagros, Poznań 2008.

W.Milczarek, Język rosyjski od A do Z, Repetytorium. Kram, Warszawa 2007

Teksty specjalistyczne z Internetu, książek rosyjskich.

b) uzupełniająca:Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: Benigna Chaniewska, Irena Kamińska, Dorota Szuper-Jakubiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: Benigna Chaniewska, Justyna Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)