Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydraulika i hydrologia

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B03103
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydraulika i hydrologia
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z matematyki, mechaniki i fizyki

Forma i warunki zaliczenia: wykład i ćwiczenia projektowe - zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: rozumienie zagadnień statycznego i dynamicznego oddziaływania płynu i budowli, zasad kształtowania środowiska wodnego budowli oraz podstawowych zagadnień hydrologii. Nauka projektowania sieci hydraulicznych i koryt otwartych

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia projektowe

Pełny opis:

Treści programowe: Właściwości fizyczne i mechaniczne cieczy. Elementy hydrostatyki. Parcie cieczy na ściany. Podstawowe pojęcia hydrodynamiki cieczy. Równanie Bernouliego dla cieczy doskonałej i rzeczywistej. Przepływ pod ciśnieniem. Modele konstytutywne w mechanice płynów. Koryta otwarte. Rowy. Zabezpieczenia i uszczelnienia koryt. Światło mostów i przepustów. Ruch wody w gruncie. Filtracja. Odwodnienie wykopów. Spiętrzenia. Ciek i zlewnia. Bilans wodny zlewni. Pomiary hydrometryczne. Stany wody. Głębokość i natężenie przepływu. Gospodarka wodna. Ochrona przed powodzią.

Efekty kształcenia: uzyskanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia zagadnień statycznego i dynamicznego oddziaływania płynu i budowli, zasad kształtowania środowiska wodnego budowli oraz podstawowych zagadnień hydrologii. Nabycie umiejętności projektowania sieci hydraulicznych i koryt otwartych

Literatura:

a) podstawowa:

Czetwertyński E., Szuster A.: Hydraulika i hydrologia, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1997

Kubiak J.: Hydraulika techniczna, Wyd. SGGW, W-wa 1998

Byczkowski A.: Hydrologia t.2, Wyd. SGGW, W-wa 1992

b) uzupełniająca:

Puzyrewski R., Sawicki J.: Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki, Wyd. Naukowe PWN, W-wa 2000

Gryboś R.: Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów, Wyd. Naukowe PWN, W-wa 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Zenon Szypcio, Małgorzata Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Zenon Szypcio, Małgorzata Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Wojciech Gosk, Marta Kalisty, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)